ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΕΦ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΕΦ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

5 Δεκεμβρίου 2018: Ἡ Ἑταιρεία Ἑλλήνων Φιλολόγων ἑώρτασε μὲ μεγάλη ἐπιτυχία τὰ 70 χρόνια ἀπὸ τὴν ἵδρυσή της στὴν μεγάλη αἴθουσα τελετῶν τοῦ «Φ.Σ. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ». Στὸ πλαίσιον τῆς ἐκδηλώσεως αὐτῆς ἡ Ἑταιρεία ἀνηγόρευσε τὸν ἐξοχώτατον Πρόεδρον τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας κ. Προκόπην Παυλόπουλον ἐπίτιμον Πρόεδρον τῆς Ε.Ε.Φ. Μετὰ τὴν προσφώνησιν τῆς Προέδρου Καθ. Γεωργίας Ξανθάκη – Καραμάνου, ἡ ὁποία ἀνεφέρθη στὶς κύριες δραστηριότητες τῆς Ἑταιρείας κατὰ τὴν μακρὰν πορεία της τῶν 70 χρόνων, ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας μὲ πολὺ ἐγκάρδια λόγια εὐχαρίστησε γιὰ τὴν τιμὴν καὶ ἐτόνισε τὴν μεγάλην προσφορὰν τῆς Ἑταιρείας Ἑλλήνων Φιλολόγων εἰς τὴν προώθησιν τῆς Ἀνθρωπιστικῆς Παιδείας καὶ τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ. Εἶπε μεταξὺ τῶν ἄλλων καὶ τὰ ἑξῆς: «Ἐδῶ καὶ ἑπτὰ δεκαετίες, μὲ πνευματική «Ἑστία» τὸ κλασσικὸ πιὰ περιοδικό «Πλάτων», ἡ Ἑταιρεία Ἑλλήνων Φιλολόγων φέρει εἰς πέρας, μὲ τρόπο ὑποδειγματικό, τὴν φυσική της ἀποστολή, ἤτοι τὴν ἐπίτευξη τῶν ἱδρυτικῶν της στόχων. Κατ’ἐξοχήν δὲ τὴν ὀλοκληρωμένη ἐκμάθηση τῆς ἑνιαίας ἑλληνικῆς γλώσσας στὴν διαχρονία της καὶ τὴν ἀνάδειξη τῆς σημασίας τῆς Ἀνθρωπιστικῆς Παιδείας γιὰ τὸν σύγχρονο Ἄνθρωπο».

Ἀναφερόμενος στὸν Ἑλληνικό Πολιτισμό, ὑπογράμμισε ὅτι στὸ σύνολό του καὶ στὴν ἀέναη πορεία του, ἀπετέλεσε ἕνα ἐκ τῶν τριῶν βασικῶν πυλώνων τοῦ κοινού μας Εὐρωπαϊκοῦ Πολιτισμοῦ καὶ κατ΄ ὲπέκτασιν ὅλου τοῦ Δυτικοῦ Πολιτισμοῦ. «Ἑνὸς πολιτισμοῦ ὁ ὁποῖος ἔχει στὸ ἐπίκεντρό του τὸν Ἄνθρωπο, ὅσον ἀφορᾶ τόσο τὴν πνευματική του συγκρότηση ὅσο καὶ τὴν ἰδιότητά του ὡς πολίτη στὸ πλαίσιο τῆς Ἀντιπροσωπευτικῆς Δημοκρατίας, ποὺ εἶναι τὸ προσφορότερο σύστημα διακυβέρνησης γιὰ τὴν ἐγγύηση τοῦ Κράτους Δικαίου καὶ τῶν Θεμελιωδών Δικαιωμάτων τοῦ Ανθρώπου» κατέληξε ο κ. Παυλόπουλος.

admin

Leave a Reply

Close