ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Οι δραστηρίοτητες αυτές περιλαμβάνονται στον επετειακό τόμο της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων για τα ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΤΗ από της ιδρύσεώς της. Ο εορτασμός έγινε στις 5 Δεκεμβρίου 2018 παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου Π. Παυλόπουλου.

Αρχείο Δραστηριοτήτων

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

2 - 3 - 1958 : Γενικὴ Συνέλευση μελῶν Ε.Ε.Φ. μὲ κύριο θέμα «Περὶ τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ ζητήματος, ἰδίᾳ ἐν ὄψει τῶν δημοσιευθέντων πορισμάτων τῆς ἐπὶ τῆς παιδείας ἐπιτροπῆς». Τὰ πορίσματα αύτῆς δημοσιεύθηκαν σὲ ἔκτακτο αὐτοτελὲς παράρτημα τοῦ «ΠΛΑΤΩΝΟΣ» ( Ἀθῆναι 1958 )  μὲ τίτλο: «Τὸ πρόβλημα τῆς παιδείας. Αἱ γνῶμαι τὴς Ἑταιρείας Ἑλλήνων Φιλολόγων ἐπὶ τῶν πορισμάτων τῆς ἐπὶ τῆς παιδείας ἐπιτροπῆς».

 19 - 4 - 1964  καὶ  28 - 6 - 1964: Πραγματοποιήθηκαν δύο Γενικὲς Συνελεύσεις τῶν μελῶν τῆς Ε.Ε.Φ., κατὰ τὶς ὁποῖες συζητήθηκαν τὰ ἐξαγγελθέντα ὑπὸ τῆς Κυβερνήσεως μέτρα «περὶ διοργανώσεως τῆς Γενικῆς Παιδείας». Τὰ πορίσματα αὐτῶν τῶν Γενικῶν Συνελεύσεων δημοσιεύθηκαν ὡς ἔκτακτο αὐτοτελὲς παράρτημα (ΙΙΙ) τοῦ «ΠΛΑΤΩΝΟΣ» μὲ τίτλο:«Αἱ ἐνέργειαι τῆς Ε.Ε.Φ. ἐν ὄψει τῆς Ἐκπαιδευτικῆς Μεταρρυθμίσεως τοῦ 1964 (Γνῶμαι τῶν μελῶν τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν καὶ ἄλλων Ἐκπαιδευτικῶν προσώπων καὶ Ἱδρυμάτων δοθεῖσαι εῖς τὴν δημοσιότητα). Ἐκδοτικὸς Οἶκος Ι. ΣΙΔΕΡΗΣ, ΑΘΗΝΑΙ 1964 ».

 Ἀπὸ τὸ 1964 ἕως σήμερα ἡ Ε.Ε.Φ. ἐκδίδει ἀνελλιπῶς τὸ περιοδικό της «ΠΛΑΤΩΝ». Ἐπιπλέον ὑποβάλλει τακτικὰ πλεῖστα ὑπομνήματα πρὸς τὸ ΥΠΕΠΘ. Μὲ αὐτὰ ἐκφράζει τὶς ἀπόψεις ἤ καὶ τὶς ἀντιρρήσεις της γιὰ τὰ ἐφαρμοζόμενα ὑπὸ τῆς Πολιτείας ἐκπαιδευτικὰ μέτρα, τὰ ὁποῖα κατὰ καιροὺς ὡδήγησαν στὴν σταδιακὴ συρρίκνωση τῆς κλασικῆς παιδείας στὴν Δευτεροβάθμια Ἐκπαίδευση.

 9 - 10/  2 / 1990: Συνέδριο μὲ θέμα:«Ἡ Ἀρχαία Ἑλληνικὴ - θεωρία καὶ Πρακτική». Τὰ πρακτικὰ τοῦ Συνεδρίου δημοσιεύθηκαν στὸν τόμο 43 ( τεύχη 85/86 , 1991) ἐν Ἀθήναις 1992 τοῦ «ΠΛΑΤΩΝΟΣ». Οἱ προτάσεις στὶς ὁποῖες κατέληξε τὸ Συνέδριο γιὰ τὴν ἐνίσχυση τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν στὴν Δευτεροβάθμια Ἐκπαίδευση ἔγιναν δεκτὲς ἀπὸ τὴν Πολιτεία κατὰ τὴν τριετία 1990 - 1993.

 28/8 - 1/9/1997:  Ἡ Ε.Ε.Φ. ὠργάνωσε στὴν Χίο ( Ὁμήρειο Πνευματικὸ Κέντρο τοῦ Δήμου Χίου ) τὸ 7ο ἐτήσιο Συνέδριο τῆς EUROCLASSICA μὲ θέμα:

« ΟΜΗΡΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ».

 Αὔγουστος - Σεπτέμβριος 1998:  Ἡ  Ε.Ε.Φ. συμμετεῖχε στὶς ἐκδηλώσεις τῆς νεοσυσταθείσης ὑπὸ τῆς EUROCLASSICA ( 1998 ) Ὁμηρικῆς Ἀκαδημίας Οἰνουσσῶν. Μέλη τῆς Ἑταιρείας δίδαξαν μαθήματα ἑλληνικῆς Φιλολογίας σὲ Εὐρωπαίους μαθητὲς καὶ φοιτητὲς 14 Εὐρωπαϊκῶν χωρῶν στὸ πλαίσιο τῆς θερινῆς Ἀκαδημίας (Academica Aestiva) στὸ Λαγονήσι.( Βλ.«ΠΛΑΤΩΝ» τ. 49 (1997) σσ. 324 κ. ἑξ. καὶ τ. 50 (1998) σσ.317 κ. ἑξ.

 24 - 31/8/1999:  Μὲ πρωτοβουλία τῆς Ε.Ε.Φ. πραγματοποιήθηκε γιὰ πρώτη φορὰ στὴν Ἑλλάδα τὸ ΙΑ΄ Διεθνὲς Συνέδριο Κλασικῶν Σπουδῶν τῆς Διεθνοῦς Ὁμοσπονδίας Ἑταιρειῶν Κλασικῶν Σπουδῶν (F.I.E.C.) στὴν ΚΑΒΑΛΑ (κτήρια ΤΕΙ).Στὴν ὀργάνωσή του συμμετεῖχαν τὰ Πανεπιστήμια Ἀθηνῶν, Ἰωαννίνων, Θράκης, ἡ Ἀρχαιολογικὴ Ἑταιρεία, ἡ Ἐπιστημονικὴ Ἑταιρεία «Ἀθηνᾶ», ὁ Φ.Σ. «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ» καὶ ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος.

 27 -4 - 2001 : Διδυμοποίηση τῆς Ε.Ε.Φ. μὲ τὸν Σύνδεσμο Κυπρίων Φιλολόγων «ΣΤΑΣΙΝΟΣ» στὴν Λευκωσία (βλ. «ΠΛΑΤΩΝ» τ. 52 (2001 - 2002) σσ. 30 - 41.

 2002:  Ἔκδοση  «Παραρτήματος» τοῦ «ΠΛΑΤΩΝΟΣ» γιὰ νὰ βοηθήση τοὺς νέους κυρίως Φιλολόγους  στὸ ἐκπαιδευτικό  τους ἔργο. Ἡ εὐρύτερη κυκλοφορία τοῦ «ΠΛΑΤΩΝΟΣ» καὶ τοῦ «Παραρτήματος»  διευκολύνει σημαντικὰ τὴν ἀπόφαση τοῦ Δ.Σ. γιὰ τὴν διεύρυνση καὶ ἐξακτίνωση τῆς Ἑταιρείας καὶ στὴν Περιφέρεια τῆς Χώρας μας. Ἕως σήμερα ἔχουν ἐκδοθῆ τρία (3) Παραρτήματα.

 Ἰούλιος 2002: Συμμετοχὴ τῆς Ε.Ε.Φ. στὴν ἡμερίδα  τοῦ πολιτιστικοῦ φορέα «Ἑλληνικὴ Γλωσσικὴ Κληρονομιά» (Ε.Γ.Κ.) στὴν Παλαιὰ Βουλὴ γιὰ τὴν διαχρονικότητα τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσας ἀπὸ τὸν Ὅμηρο ἕως σήμερα.

 Αὔγουστος 2002:  Συμμετοχὴ τῆς Ε.Ε.Φ. στὴν Διεθνῆ Συνάντηση ποὺ ὀργάνωσε ἡ F.I.E.C. στὴν Ζυρίχη καὶ ὑποβολὴ προτάσεως γὰ τὴν χρήση καὶ τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσας ὡς μιᾶς ἀπὸ τὶς ἐπίσημες γλώσσες στὶς ἐκδηλώσεις καὶ δραστηριότητες τῆς Διεθνοῦς αὐτῆς Ὁμοσπονδίας.Ἡ  πρόταση ἔγινε ὁμοφώνως καὶ ἀσμένως ἀποδεκτή.

 6 - 8/12/2002:  Ἡ Ε.Ε.Φ. ὠργάνωσε Διεθνὲς Συνέδριο ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ π. Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Στεφανόπουλου μὲ θέμα:« Ἡ κλασικὴ Παιδεία σήμερα: Πραγματικότητα καὶ προοπτικὲς στὴν Ἑλλάδα τοῦ 21ου αἰώνα »και τὴ συμμετοχὴ διαπρεπῶν ξένων καὶ Ἑλλήνων Ἐπιστημόνων. Τὰ πρακτικὰ τοῦ Συνεδρίου δημοσιεύθηκαν στὸν 2ο τόμο τοῦ «Παραρτήματος» τοῦ «ΠΛΑΤΩΝΟΣ».

Τὰ ἐπιστημονικὰ πορίσματα αὐτοῦ τοῦ Συνεδρίου γιὰ τὴν ἐνίσχυση τῶν Κλασικῶν Γραμμάτων στὴν Δευτεροβάθμια Ἐκπαίδευση προσυπεγράφησαν ἀπὸ τὸ Δ.Σ. τοῦ πολιτιστικοῦ φορέα «Ἑλληνικὴ Γλωσσικὴ Κληρονομιά» (Ε.Γ.Κ.) καὶ ὑπεβλήθησαν στὸ ΥΠΕΠΘ.

 16 - 2 - 2003:  Ἡ Ε.Ε.Φ. μαζὶ μὲ τὸν Ο.Δ.Ε.Γ. ὠργάνωσαν μὲ ἐπιτυχία τὸν 4ο Διεθνῆ Διαγωνισμὸ γιὰ τὰ Ἀρχαῖα Ἑλληνικά.Ἡ συμμετοχὴ τῆς Ε.Ε.Φ. συνέβαλε στὴν αὐξημένη προσέλευση ὑποψηφίων στὸν διαγωνισμό.

 Ἰούνιος 2003:  Συμμετοχὴ τῆς Ε.Ε.Φ. στὸ Διεθνὲς Συνέδριο  τῆς  «Ἑλληνικῆς Γλωσσικῆς Κληρονομιᾶς» ( Ε.Γ.Κ.) στὴν Πνύκα μὲ θέμα: «ἡ διαχρονικότητα τῆς Ἑλληνικῆς  καὶ οἱ ἐπιδράσεις της στὶς σύγχρονες εὐρωπαϊκὲς γλῶσσες».

 15 - 20/9/2003:  Συμμετοχὴ τῆς Ε.Ε.Φ. μὲ εἰσήγηση τῆς Προέδρου κ. Ξανθάκη στὸ Διεθνὲς Συνέδριο τῆς Ἱσπανικῆς Ἑταιρείας Κλασικῶν Σπουδῶν (Sociedad Espaniol des Estudios Clasicos) στὸ Santiago de Compostela.

 26 - 6 - 2004: Ἡμερίδα γιὰ τὴν ἐνίσχυση τῶν κλασικῶν σπουδῶν στὴν Δ.Ε.καὶ γιὰ τὴν ἀναβάθμιση τοῦ ρόλου τοῦ Ἓλληνα Φιλολόγου. Συμμετεῖχαν ἐκπρόσωποι ἀπὸ τὰ τμήματα Φιλολογίας τῶν ΑΕΙ, τὶς Φιλολογικὲς Ἑταιρεῖες, τὴν «Ἑλληνικὴ Γλωσσικὴ Κληρονομιὰ» καὶ τὸ Π.Ι. Ἀπηύθυνε χαιρετισμὸν ἡ Ὑπουργὸς Παιδείας κ. Μαριέττα Γιαννάκου. Ὁμόφωνη ὑπῆρξε ἡ ἀπόφαση τῶν συμμετασχόντων σὲ αὐτὴν γιὰ: τὴν ἐνίσχυση τῆς διδασκαλίας τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν ἀπὸ τὸ πρωτότυπο καὶ ἐπικουρικὰ ἀπὸ μετάφραση· τὴν συστηματικὴ ἐπιμόρφωση τῶν καθηγητῶν· τὴν ποιοτικὴ ἀναβάθμιση τῶν διδακτικῶν βιβλίων· τὴν βελτίωση τῆς μεθόδου διδασκαλίας τῶν κλασικῶν γραμμάτων· τὴν ἐπανίδρυση τῶν κλασικῶν Γυμνασίων - Λυκείων καὶ  τὴν καθιέρωση τοῦ μαθήματος τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν ὡς ὑποχρεωτικοῦ στὸν διαγωνισμό του ΑΣΕΠ.

 18 - 12 - 2004:  Ἐκδήλωση γιὰ τὸν ἑορτασμὸ τῶν 55 ἐτῶν ἀπὸ τῆς ἱδρύσεως τῆς Ε.Ε.Φ. καὶ τῆς ἐκδόσεως τοῦ περιοδικοῦ «ΠΛΑΤΩΝ».Στην λαμπρὴ καὶ σεμνὴ αὐτὴ τελετὴ παρουσιάστηκαν οἱ δραστηριότητες τῆς Ε.Ε.Φ. (ἐκδοτικές, ἐπιστημονικές, ἐκπαιδευτικές) οἰ διεθνεῖς καὶ ἐγχώριες συνεργασίες της, οἱ μακροχρόνιοι καὶ συνεπεῖς ἀγῶνες της γιὰ τὴν ἐνίσχυση τῆς θέσεως τῶν Φιλολόγων καὶ τῶν κλασικῶν σπουδῶν στὴν χώρα μας. Στὸ πλαίσιο τοῦ ἀνωτέρω ἑορτασμοῦ ἡ Ε.Ε.Φ. ἐτίμησε  μὲ διπλώματα καὶ εἰδικὲς πλακέτες   προσωπικότητες - μέλη καὶ στυλοβάτες της καθὼς καὶ διαπρεπεῖς ἐκπροσώπους τῶν θετικῶν ἐπιστημῶν γιὰ τὴν συμβολή τους στὴν εὐόδωση τοῦ ἔργου τῆς Ἑταιρείας.

15 -16 /10/2005: Διήμερο Συνέδριο μὲ θέμα: «Ἡ συμβολὴ τῶν Σχολικῶν Συμβούλων Φιλολόγων στὴν ἀποδοτικώτερη διδασκαλία τῶν φιλολογικῶν μαθημάτων». Στὸ Συνέδριο παρέστη ἡ ἡγεσία του ΥΠΕΠΘ, Ἀκαδημαϊκοί, πολλοὶ Καθηγητὲς Πανεπιστημίου, Διευθυντὲς Ἐκπαιδεύσεως, πλῆθος Σχολικῶν Συμβούλων και ἐκπαιδευτικοὶ ὅλων τῶν βαθμίδων. Προσφωνήσεις ἀπηύθυναν ἡ Ὑπουργὸς Παιδείας κα Μαριέττα Γιαννάκου, ὁ Ὑφυπουργὸς κ. Γ. Καλός, ἐκπρόσωποι τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας Κύπρου, τοῦ Παιδαγωγικοῦ Ἰνστιτούτου, τοῦ Φιλολογικοῦ Συλλόγου «Παρνασσός» κ.ἄ. Οἱ εἰσηγήσεις, οἱ ὁποῖες ἐκάλυψαν τὶς ἐξῆς θεματικὲς ἑνότητες: ἐπιμόρφωση τῶν καθηγητῶν Δ.Ε. ἀνὰ ἀντικείμενο διδασκαλίας, σχέσεις Σχολικῶν Συμβούλων - Καθηγητῶν, φιλολογικὰ μαθήματα καὶ Τεχνολογία, ἀνέδειξαν τὴν συμβολὴ τῶν Σχολικῶν Συμβούλων στοὺς ἐξῆς τομεῖς:

  • στὶς δειγματικὲς διδασκαλίες τῶν φιλολογικῶν μαθημάτων καὶ στὴν συστηματικὴ ἐπιμόρφωση τῶν ἐκπαιδευτικῶν.
  • στὴν ἀξιοποίηση τῶν πολυμέσων κατὰ τὴν διδακτικὴ πράξη.
  • στὴν ἐνθάρρυνση τῶν φιλολόγων στὸ ἐπιστημονικὸ καὶ παιδαγωγικὸ τους ἔργο.

20 Ιανουαρίου 2006: στὸ διήμερο Σεμινάριο Σχολικῶν Συμβούλων στήν «Ἑστία Ν. Σμύρνης» μὲ θέμα: «Τὸ μάθημα τῆς Ἱστορίας καὶ ἡ διδασκαλία της» ἡ Ε.Ε.Φ. ἐκπροσωπήθηκε ἀπὸ τὸν Ταμία τῆς Ἑταιρείας κ. Δ. Διαμαντόπουλο, ὁ ὁποῖος τόνισε τὴν σπουδαιότητα τοῦ μαθήματος τῆς Ἱστορίας στὴν Β/θμια ἐκπαίδευση καὶ ἐπεσήμανε  την ἀναγκαιότητα τῆς χρησιμοποίησης καὶ ἀξιοποίησης τῶν ἱστορικῶν πηγῶν.

3-4 Φεβρουαρίου 2006: στὸ διήμερο ἐπιμορφωτικὸ Σεμινάριο Φιλολόγων ἡ Ε.Ε.Φ. ἐκπροσωπήθηκε ἀπὸ τὸν Εἰδικὸ Γραμματέα κ. Σπ. Παργινό, ὁ οποῖος τόνισε τὴν ἀξία καὶ τὴν ἀναγκαιότητα τῆς διδασκαλίας τῆς Νεοελληνικής Λογοτεχνίας καὶ τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας στὴν διαχρονική της μορφή.

4 Μαρτίου 2006: ἔγινε Καταστατικὴ Γενικὴ Συνέλευση τῶν μελῶν τῆς Ε.Ε.Φ. καὶ ἀποφασίστηκε τροποποίηση τοῦ Καταστατικού τῆς Ἑταιρείας. Ἡ τροποποίηση ὁλοκληρώθηκε τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 2007.

20 Μαΐου 2006: ἡ Ε.Ε.Φ. σὲ συνεργασία μὲ τὴν Σχολὴ Ἀνθρωπιστικῶν Ἐπιστημῶν καὶ Πολιτισμικῶν Σπουδῶν τοῦ Παν/μίου Πελοποννήσου (Καλαμάτα) καὶ μὲ τὸ Πολιτιστικὸ Σωματεῖο «Ἑλληνικὴ Γλωσσικὴ Κληρονομιά» ὀργάνωσε ἡμερίδα μὲ θέμα: « Ἡ ἀξία τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ τῆς Κλασικῆς Παιδείας γιὰ τὸν σύγχρονο ἄνθρωπο». Ἐκ μέρους τῆς Ἑταιρείας μίλησε ἡ Πρόεδρος τῆς Ε.Ε.Φ., Καθηγήτρια Παν/μίου κ. Γ.Ξανθάκη-Καραμάνου μὲ θέμα «Ἡ Κλασικὴ Παιδεία στὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ ἐξωτερικό» καὶ ὁ Γενικὸς Γραμματεὺς τῆς Ε.Ε.Φ. κ. Γ. Μανουσόπουλος μὲ θέμα: « Ἡ Ε.Ε.Φ. καὶ ἡ ἀναβάθμιση τῆς ἀνθρωπιστικῆς Παιδείας». Τὰ πρακτικά τῆς ἡμερίδας δημοσιεύτηκαν ἀπὸ τὸ Παν/μιο Πελοποννήσου.

22 Μαΐου 2006: στὴν ἡμερίδα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἑκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στὴν «Στοὰ τοῦ Βιβλίου» τὴν Ε.Ε.Φ. ἐκπροσώπησε ἡ Πρόεδρος της, Καθηγήτρια Παν/μίου κ. Γ.Ξανθάκη-Καραμάνου μὲ θέμα : «Ἡ Γλωσσικὴ Παιδεία στὴν χώρα μας: ἀποτιμήσεις καὶ προοπτικές».

6 Ιουλίου 2006: συμμετοχὴ στὴν ἀπονομὴ τῶν βραβείων τοῦ 5ου ἐτησίου μαθητικοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Διαγωνισμοῦ μὲ θέμα : «Γνώση καὶ κατανόηση τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ τοῦ Ἀρχαίου Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ» στὸ Ζάππειο Μέγαρο. Ἡ Ε.Ε.Φ. διὰ τῆς Προέδρου καὶ τῶν μελῶν τοῦ Δ. Σ. αὐτῆς συμμετέσχε ὡς συνδιοργανωτὴς στὴν διεξαγωγὴ τοῦ διαγωνισμοῦ μὲ οὐσιαστικὴ παρουσία σὲ ὅλες τὶς ἐπιτροπὲς, συντονισμοῦ, ἐξεταστέας ὕλης, θεμάτων κτλ..

27 Νοεμβρίου 2006: στὸ πλαίσιο τῆς ἐκδηλώσεως τῶν ἐκδόσεων Παπαζήση ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ (ἐπιστημονικὴ ἐπιμέλεια τῆς Καθηγήτριας Παν/μίου καὶ Προέδρου τῆς Ε.Ε.Φ. κ. Γ. Ξανθάκη-Καραμάνου), ποὺ ἔγινε στὴν αἴθουσα Θ. ΚΑΡΑΤΖΑ τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης, παρουσιάσθηκε καὶ τὸ διεθνοῦς ἐμβέλειας περιοδικὸ τῆς Ε.Ε.Φ. «ΠΛΑΤΩΝ» καὶ τὸ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ» αὐτοῦ, τὰ ὁποῖα ἐκδίδει ὁ αὐτὸς ἐκδοτικός οἶκος. Στὸ περιοδικό «ΠΛΑΤΩΝ» ἀνεφέρθησαν οἱ Ὑπουργοὶ κ. Προκόπης Παυλόπουλος καὶ κ. Βύρων Πολύδωρας, οἱ ὁποῖοι ἐξῆραν τὴν σημασία του στὸν ἐπιστημονικὸ χῶρο, τὸ κῦρος, τὴν διεθνῆ ἀναγνώριση καὶ καταξίωσή του. Ἡ παρουσίαση τῆς σειρᾶς ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ἔγινε ἀπὸ τὴν Ὑπουργὸ κ. Μαριέτα Γιαννάκου, τὸν Κοσμήτορα τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Παν/μίου Ἀθηνῶν Καθηγητὴ κ. Θ. Πελεγρίνη, τὸν Δήμαρχο Ἀθηναίων κ. Ν. Κακλαμάνη, τὸν βουλευτὴ κ. Π. Σκανδαλάκη, τὸν Νομάρχη Λακωνίας κ. Κ. Φούρκα καὶ τὸν καθηγητὴ τοῦ Παν/μίου Ἰωαννίνων κ. Ἀ. Κατσούρη.

9 Ιανουαρίου 2007: τὸ Δ.Σ. τῆς Ε.Ε.Φ. ἀπηύθυνε ἐπιστολή-ἔκκληση πρὸς τὸν Γ΄ Ἀντιπρόεδρο τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων κ. Ἰωάννη Τραγάκη γιὰ τὴν λήψη συνταγματικῶν μέτρων προστασίας τῆς διαχρονικῆς ἑλληνικῆς γλώσσας, ἐν ὄψει τῆς ἐπικειμένης ἀναθεωρήσεως τοῦ Ἑλληνικοῦ Συντάγματος ἀπὸ τὴν Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων.

20 Ιανουαρίου 2007: στὴν ἐπιστημονικὴ ἡμερίδα τῆς Πανελλήνιας Ἕνωσης Μαθηματικῶν μὲ θέμα: «Τὰ Μαθηματικὰ στὸ σύγχρονο κοινωνικὸ περιβάλλον» ἡ Ε.Ε.Φ. ἐκπροσωπήθηκε ἀπὸ τὸν Γενικὸ Γραμματέα κ. Γ. Μανουσόπουλο, ὁ ὁποῖος ἐπεσήμανε τὴν πάγια θέση τοῦ Δ.Σ. τῆς Ε.Ε.Φ. ὅτι ἡ ἑλληνικὴ γλῶσσα στὴν διαχρονική της μορφὴ καὶ τὰ Μαθηματικὰ ἀποτελοῦν τοὺς δύο βασικοὺς πυλῶνες τῆς ἑλληνικῆς ἐκπαιδεύσεως, καθὼς καὶ τὴν ἀνάγκη νὰ συγκροτηθοῦν τὰ ἀναλυτικὰ προγράμματα στὴν Α/θμια ἐκπαίδευση μὲ ἄξονα τὶς ἀνωτέρω ἐπισημάνσεις.

25 Μαΐου 2007: ἡ Ε.Ε.Φ. στὴν αἴθουσα τελετῶν τοῦ «Φ.Σ.ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ» πραγματοποίησε ἐκδήλωση πρὸς τιμὴν τοῦ Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας κ. Καρόλου Παπούλια γιὰ τὴν συμβολή του στὴν διάδοση καὶ προαγωγὴ τῆς διαχρονικῆς ἑλληνικῆς γλώσσας καὶ κλασικῆς παιδείας στὴν Ἑλλάδα καὶ στὴν ἀλλοδαπή. Ἐνώπιον πολυπληθοῦς ἀκροατηρίου Ὑπουργῶν, Ἀκαδημαϊκῶν, Πανεπιστημιακῶν, Ἐκπαιδευτικῶν-μελῶν τῆς Ε.Ε.Φ. καὶ προσωπικοτήτων τῆς ἀθηναϊκῆς κοινωνίας ἀπενεμήθη στὸν κ. Κ. Παπούλια ὁ τίτλος τοῦ Ἐπιτίμου Προέδρου τῆς Ε.Ε.Φ.

16 Ιουλίου 2007: συμμετοχὴ στὴν ἀπονομὴ τῶν βραβείων τοῦ 6ου ἐτησίου μαθητικοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Διαγωνισμοῦ μὲ θέμα : «Γνώση καὶ κατανόηση τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ τοῦ Ἀρχαίου Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ» στὸν λόφο τῆς Πνυκός. Ἡ Ε.Ε.Φ. διὰ τῆς Προέδρου καὶ τῶν μελῶν τοῦ Δ. Σ. αὐτῆς συμμετέσχε ὡς συνδιοργανωτὴς στὴν διεξαγωγὴ τοῦ διαγωνισμοῦ μὲ οὐσιαστικὴ παρουσία σὲ ὅλες τὶς ἐπιτροπές, συντονισμοῦ, ἐξεταστέας ὕλης, θεμάτων κτλ..

2005-2007: Ἡ Πρόεδρος τῆς Ε.Ε.Φ., Καθηγήτρια κ. Γ. Ξανθάκη-Καραμάνου ἔλαβε μέρος μὲ ἐπιστημονικὲς διαλέξεις καὶ ὁμιλίες: α) στὸ 10ο και 11ο διεθνὲς συνέδριο γιὰ τὴν Ἔρευνα στὴν Ἑλληνικὴ Λογοτεχνία (Παν/μιο Flinders στὴν Ἀδελαΐδα Ἰούνιος 2005 καὶ Ἰούνιος 2007)· β) στὸ 4ο διεθνὲς συνέδριο γιὰ τὸ Ἀρχαῖο Δράμα στὸ Παν/μιο τῆς πόλεως Wellington τῆς Ν. Ζηλανδίας τὸ 2007· γ) στὰ διεθνῆ συνέδρια τῆς Ἑταιρείας Κλασικῶν Σπουδῶν τῆς Ἱσπανίας (2005, 2007). Ἐκπροσώπησε ἐπίσης τὴν Ε.Ε.Φ. μὲ εἰσηγήσεις γιὰ τὴν διαχρονικότητα τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας σὲ ὅλες τὶς ἡμερίδες τοῦ πολιτιστικοῦ σωματείου «Ἑλληνικὴ Γλωσσικὴ Κληρονομιά».

1 / 9 / 2008. Συμμετοχή της Ε.Ε.Φ. στην απονομή του 7 ου Ετήσιου Μαθητικού Ευρωπαϊκού
Διαγωνισμού με θέμα «Γνώση και κατανόηση της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και του
Αρχαίου Ελληνικού Πολιτισμού». Για Δελτίο Τύπου με αναφορά στις πολλές χώρες που
συμμετείχαν πατείστε εδώ

13 / 3 / 2010. Ημερίδα οργανωθείσα από την Ε.Ε.Φ. και την Ελληνική Γλωσσική Κληρονομιά
(Ε.Γ.Κ.) στον Φ.Σ. «Παρνασσός». Υποβλήθηκαν συγκεκριμένες προτάσεις για την
αναβάθμιση της Ανθρωπιστικής Παιδείας και την ενίσχυση της ελληνικής γλώσσας στην
εκπαίδευση. Για το ψήφισμα πατείστε εδώ.

7-10 /10 /2010. Διεθνές Συνέδριο για τα 2500 χρόνια από τη Μάχη του Μαραθώνα στη
Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου στην Καλαμάτα. Η Ε.Ε.Φ. συμμετέσχε με εισηγήσεις της Προέδρου και
πολλών μελών της. Για Δελτίο τύπου πατείστε εδώ.

10 / 11 / 2010. Παρουσίαση των εκδόσεων των μελών του Δ.Σ. της Ε.Ε.Φ. κκ. Γ.
Μανουσόπουλου «Πλάτωνος Απολογία Σωκράτους» και Β. Κωνσταντινόπουλου και Δ.
Πανομήτρου «Το Ύφος του Αρχαίου Ελληνικού Λόγου, τόμ. Α΄» από τους Καθηγητές Γ.
Ξανθάκη-Καραμάνου, Ι. Δελή, Κ. Βουδούρη και Β. Μανδηλαρά. Οι εκδόσεις αυτές έχουν
συμπεριληφθεί στις Σειρά Αρχαία Ελληνική Γραμματεία εκδ. Παπαζήση.

30 / 1 / 2012. Εορτασμός των Τριών Ιεραρχών και κοπή της Βασιλόπιττας της Ε.Ε.Φ. στον
Φ.Σ. «Παρνασσός». Ομιλία της Προέδρου της Ε.Ε.Φ. Καθηγήτριας Γ. Ξανθάκη-Καραμάνου
με θέμα: «Σύζευξη Ελληνισμού και Χριστιανισμού στον οικουμενικό λόγο των Τριών
Ιεραρχών».

13 / 5 / 2012. Αναγόρευση της κυρίας Κλαίρης Αγγελίδου, π. Υπουργού Παιδείας και
Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας και διακεκριμένης φιλολόγου και λογοτέχνιδος, ως
Επιτίμου Μέλους της Ε.Ε.Φ. στον Φ.Σ. «Παρνασσός». Για Δελτίο Τύπου πατείστε εδώ. Για ψήφισμα πατείστε εδώ.

30 / 1 / 2013. Εορτασμός των Τριών Ιεραρχών και κοπή της Βασιλόπιττας της Ε.Ε.Φ. στον
Φ.Σ. «Παρνασσός». Ομιλία του Γεν. Γραμματέα της Ε.Ε.Φ. κ. Γ. Μανουσόπουλου με θέμα:
«Ο Ελληνισμός και ο Χριστιανισμός, άξονες Παιδείας στο έργο των Τριών Ιεραρχών».

8 / 3 / 2013. Ομιλία της Προέδρου της Ε.Ε.Φ. Καθηγήτριας Γ. Ξανθάκη-Καραμάνου στην
Ακαδημία Αθηνών κατά τη Διημερίδα της Ε.Γ.Κ. «Η Ελληνική γλώσσα. Χθες, σήμερα, αύριο»
με τίτλο: «Η Αρχαία Ελληνική Γλώσσα στην Ελληνική Εκπαίδευση: Αποτιμήσεις και
προοπτικές». Για το κείμενο της ομιλίας πατείστε εδώ.

30 / 1 / 2014. Εορτασμός των Τριών Ιεραρχών και κοπή της Βασιλόπιττας της Ε.Ε.Φ. στον
Φ.Σ. «Παρνασσός». Ομιλία του μέλους του Δ.Σ. της Ε.Ε.Φ. κ. Χρήστου Πολάτωφ, δ.φ., με
θέμα «Παρουσίαση του ιδεολογικού και κοινωνικού έργου των Τριών Ιεραρχών».

30 / 1 / 2016. Εορτασμός των Τριών Ιεραρχών και κοπή της Βασιλόπιττας της Ε.Ε.Φ. στον
Φ.Σ. «Παρνασσός». Ομιλία του μέλους της Ε.Ε.Φ. Καθηγητού Βυζαντινής Φιλολογίας του
Ε.Κ.Π.Α. κ. Ιωάννη Πολέμη με θέμα «Οι Τρεις Ιεράρχαι στην λογοτεχνία του Υστέρου
Βυζαντίου».

8 / 5 / 2016. Παρουσίαση του 60 ου τόμου του ΠΛΑΤΩΝΟΣ που περιλαμβάνει τα Πρακτικά
Διεθνούς Συνεδρίου προς τιμήν της Προέδρου της Ε.Ε.Φ. Καθηγήτριας Γ. Ξανθάκη-
Καραμάνου με τίτλο «Κοινωνικές και Πολιτισμικές Αξίες στην Ελληνική Γραμματεία από την
Αρχαϊκή έως την Βυζαντινή Περίοδο» στον Φ.Σ. «Παρνασσός». Τον τόμο παρουσίασαν τα
μέλη της Ε.Ε.Φ. Καθηγητές κκ. Ε. Βολονάκη, Γ. Βασίλαρος, Α. Φουντουλάκης και Β.
Κωνσταντινόπουλος. Για το πρόγραμμα της εκδήλωσης πατείστε εδώ.

10 / 6 / 2016. Ερώτηση των Βουλευτών κκ. Θ. Φορτσάκη και Μ. Χαρακόπουλου προς τον
Υπουργό Παιδείας κ. Ν. Φίλη σχετικά με τη μείωσης ωρών διδασκαλίας των Αρχαίων
Ελληνικών. Η ερώτηση υποκινήθηκε από το Δ.Σ. της Ε.Ε.Φ. Για το κείμενο της ερώτησης
πατείστε εδώ..

30 / 1 / 2017. Εορτασμός των Τριών Ιεραρχών και κοπή της Βασιλόπιττας της Ε.Ε.Φ. στον
Φ.Σ. «Παρνασσός». Ομιλία του μέλους του Δ.Σ. της Ε.Ε.Φ. κ. Κωνσταντίνου Δάλκου, Επίτ.
Λυκειάρχη, με θέμα «Οι Τρεις Ιεράρχαι και η Παιδεία μας σήμερα.

30 / 1 / 2018. Εορτασμός των Τριών Ιεραρχών και κοπή της Βασιλόπιττας της Ε.Ε.Φ. στο
Πολεμικό Μουσείο. Ομιλία του μέλους του Δ.Σ. της Ε.Ε.Φ. κ. Αντωνίου Βράκα, δ.φ., με θέμα
«Οι Τρεις Ιεράρχες στην Ύστερη Ελληνορωμαϊκή κοινωνία». Εξεδόθη σχετικό ψήφισμα για
την υποβάθμιση της Ανθρωπιστικής Παιδείας.

3 / 5 / 2018. Τελετή απονομής του τιμητικού τόμου THEATRE WORLD. CRITICAL
PERSPECTIVES IN GREEK TRAGEDY AND COMEDY (εκδ. De Gruyter) στην Καθηγήτρια Γ.
Ξανθάκη-Καραμάνου, Φ.Σ. «Παρνασσός». Τον τόμο παρουσίασαν ο Πρόεδρος της
Ακαδημίας Αθηνών κ. Α. Κουνάδης, ο Ακαδημαϊκός Α. Ρεγκάκος, και οι Καθηγητές E.
Poehlmann, C. Carey, M. Edwards, Α. Φουντουλάκης, και Γ. Βασίλαρος, με συντονιστή τον
Καθηγητή Β. Κωνσταντινόπουλο. Για τις ομιλίες των
Α. Ρεγκάκου, C. Carey και M. Edwards, πατείστε εδώ.

5 / 12 / 2018. Εορτασμός των 70 χρόνων από της ιδρύσεως της Ε.Ε.Φ με την παρουσία του
Προέδρου της Δημοκρατίας στον Φ.Σ. «Παρνασσός». Απονομή του τίτλου του Επιτίμου
Προέδρου της Εταιρείας στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Προκόπιο Παυλόπουλο. Για
πρόσκληση πατείστε εδώ.  . Για την προσφώνηση της Προέδρου πατείστε εδώ. Φωτογραφίες:

30 / 1 / 2019. Εορτασμός των Τριών Ιεραρχών και κοπή της Βασιλόπιττας της Ε.Ε.Φ. στον
Φ.Σ. «Παρνασσός». Απονομή του Βραβείου της Εταιρείας στον Καθηγητή της Βυζαντινής
Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α. κ. Ιωάννη Πολέμη για την προσφορά του στην παιδεία και στον
Πολιτισμό. Απονομή Επαίνων της Ε.Ε.Φ. στον Δρα Χρήστο Μπαλόγλου και στην
Μαθηματικό – Συγγραφέα κα Ρούλα Σπανδάγου για το έργο τους.

30/ 1 / 2020. Εορτασμός των Τριών Ιεραρχών και κοπή της Βασιλόπιττας της Ε.Ε.Φ. στον
Φ.Σ. «Παρνασσός». Ομιλία του Δρος Χρήστου Μπαλόγλου, μέλους της Ε.Ε.Φ. με θέμα: «Οι
Τρεις Ιεράρχαι και η οικονομική κρίσις: μία εναλλακτική πρόταση εξόδου».

Close