Απάντηση ΕΕΦ στον κ. Ν. Φίλη για συρρίκνωση μαθήματος Ιστορίας
Απάντηση ΕΕΦ στον κ. Ν. Φίλη για συρρίκνωση μαθήματος Ιστορίας
ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
16 Οκτωβρίου 2016
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ἀπάντηση στὴν ἀνακοίνωση τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας γιὰ τὴν διαμαρτυρία τῆς Ε.Ε.Φ. σχετικὰ μὲ τὴν συρρίκνωση τοῦ μαθήματος τῆς Ἱστορίας τῆς Α΄ Λυκείου
Α) Στὸν ἰσχυρισμὸ τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας ὅτι καλῶς διδάσκονται συνοπτικὰ τὰ ἀναφερόμενα ἀναλυτικῶς στὴν ἀνωτέρω διαμαρτυρία μας σημαντικὰ κεφάλαια τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς ἱστορίας στὴν Α΄ Λυκείου, ἐπειδὴ τὰ ἴδια θέματα διδάσκονται στὴν Α΄ Δημοτικοῦ καὶ στὴν Α ΄ Γυμνασίου, ἡ Ε.Ε.Φ. παρατηρεῖ τὰ ἀκόλουθα:
Οἱ μαθητὲς τῆς Δ΄ Δημοτικοῦ καὶ τῆς Α΄ Γυμνασίου δὲν εὑρίσκονται στὴν κατάλληλη ἡλικία, γιὰ νὰ κατανοήσουν καὶ ἀφομοιώσουν σὲ βάθος τὰ σπουδαῖα αὐτὰ κεφάλαια τῆς ἱστορίας καὶ τοῦ πολιτισμοῦ μας μὲ παγκόσμια σημασία.
Στὴν Α΄Λυκείου, μεγαλύτεροι στὴν ἡλικία καὶ ὠριμότεροι οἱ μαθητές, ἀξιοποιώντας καὶ ὅσες πιθανὸν γνώσεις τῶν ἱστορικῶν αὐτῶν γεγονότων ἔχουν ἀπομείνει στὴ μνήμη τους, μετὰ τὴν πάροδο 6 ἐτῶν, μποροῦν νὰ ἐμβαθύνουν περισσότερο στὴν οὐσία τῶν ἱστορουμένων γεγονότων, νὰ κατανοήσουν καλύτερα τὰ κίνητρα συμπεριφορᾶς καὶ δράσεως προσώπων καὶ ὁμάδων προκειμένου νὰ ἀντλήσουν πολύτιμα στοιχεῖα γιὰ τὴν καλλιέργεια τῆς κριτικῆς των σκέψης. Ἀπὸ τὰ γεγονότα αὐτὰ λαμβάνοντας μηνύματα ἑνότητας, δημοκρατικῆς συμπεριφορᾶς, ἀγάπης γιὰ τὴν ἐλευθερία καὶ διάθεση γιὰ δημιουργικὴ δράση μποροῦν νὰ γίνουν καλοὶ πολίτες, ὠφέλιμοι στὸ εὐρύτερο κοινωνικὸ σύνολο.
Ἐξ ἄλλου πρέπει νὰ σημειώσουμε ὅτι οἱ περισσότεροι μαθητὲς τῆς Α΄ Λυκείου ἀκολουθοῦν στὴν συνέχεια καὶ ἄλλες Κατευθύνσεις καὶ ὄχι μόνον τὴν Θεωρητικὴ, καὶ ὡς ἐκ τούτου διδάσκονται λιγότερες ὧρες τὸ μάθημα τῆς Ἱστορίας. Ἐὰν ὅμως ἔχουν διδαχθῆ στὶς προηγούμενες τάξεις ἐλλιπῶς βασικὰ κεφάλαια τῆς Ἱστορίας μας (ὅπως προβλέπει ἡ γνωστὴ ἐγκύκλιος τοῦ Ὑπουργείου), εἶναι εὐνόητον ὅτι θὰ ὑστεροῦν σὲ ἱστορικὲς γνώσεις ἔναντι τῶν ὑπολοίπων συμμαθητῶν τους· θὰ ἔχουν δηλαδὴ ἀδικηθῆ ἀπὸ τὶς ἀστοχίες τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ μας συστήματος.
Β) Ὅσον ἀφορᾶ τὴν διατύπωση τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας γιὰ «ἕνα σωματεῖο, τὴν Ἑταιρεία Ἑλλήνων Φιλολόγων» θὰ ἦταν χρήσιμο οἱ ἁρμόδιοι νὰ πληροφορηθοῦν τὰ ἀκόλουθα:
Ἡ Ε.Ε.Φ. εἶναι ἀποκλειστικῶς ἐπιστημονικὸ σωματεῖο καὶ «δὲν μετέχει σὲ οἱανδήποτε κομματικὴ ἐκδήλωση» (ἄρθρο 6 τοῦ Καταστατικοῦ της). Εἶναι ἡ ἀρχαιότερη φιλολογικὴ ἑταιρεία τῆς χώρας, ἡ ὁποία προωθεῖ καὶ σὲ διεθνὲς ἐπίπεδο, ὡς μέλος τῆς Διεθνοῦς Ὁμοσπονδίας Κλασσικῶν Σπουδῶν, τὶς ἀνθρωπιστικὲς ἐπιστῆμες καὶ τὸν ἑλληνικὸ πολιτισμὸ σὲ ὅλες τὶς κύριες ἐκφάνσεις του.
Γι’ αὐτὸν τὸν σκοπὸ ὀργανώνει συνέδρια καὶ ἡμερίδες καὶ ἐκδίδει ἀνελλιπῶς, ἀνὰ ἔτος (ἀπὸ τὸ 1948 ἕως σήμερα), τὸ ἐπιστημονικὸ περιοδικὸ ΠΛΑΤΩΝ. Σὲ αὐτὸ φιλοξενοῦνται πρωτότυπες δημοσιεύσεις ἀπὸ ἐγκρατεῖς ἐπιστήμονες τῆς Ἑλλάδος καὶ τοῦ Ἐξωτερικοῦ ἀναφορικὰ μὲ θέματα Ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ. Τὸ περιοδικὸ ΠΛΑΤΩΝ ἀνταλλάσσεται μὲ περιοδικὰ καὶ ἐκδόσεις Πανεπιστημίων, ἑλληνικῶν καὶ τῆς ἀλλοδαπῆς, καὶ ἀποστέλλεται στὶς σημαντικότερες βιβλιοθῆκες τοῦ κόσμου.
Ἐπίσης ἀπὸ τὸ 2000 καὶ ἑξῆς ἐκδίδει παράλληλα καὶ ὁμότιτλο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Σὲ αὐτὸ ἔγκριτοι φιλόλογοι δημοσιεύουν ἄρθρα διδακτικοῦ καὶ παιδαγωγικοῦ περιεχομένου, τὰ ὁποῖα βοηθοῦν τὸν φιλόλογο στὸ ἐκπαιδευτικό του ἔργο.
Συνοπτικά, αὐτὴ εἶναι ἡ Ἑταιρεία Ἑλλήνων Φιλολόγων, ὄχι ὁποιοδήποτε σωματεῖο, ὅπως ἀνακριβῶς παρουσιάζεται στὴν ἀνακοίνωση τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας.
Ἀπὸ τὸ Δ.Σ. τῆς Ε.Ε.Φ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αριστείδου 6, 3ος όροφ. Γραφ. 21, 22
Κάθε Τετάρτη 10:30 - 13:30
2130058012
eeph1948@gmail.com
menuchevron-rightcross-circle