Διδασκαλία ιστορίας
Διδασκαλία ιστορίας
ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
16 Ιουνίου 2013
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η Ε.Ε.Φ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Τὰ τελευταῖα χρόνια παρατηρεῖται τὸ φαινόμενο, μὲ σχετικὴ ἀπόφαση τοῦ Ὑπουργείου
Παιδείας, νὰ ἀνατίθεται ἡ διδασκαλία τοῦ μαθήματος τῆς Ἱστορίας στὴν Δευτεροβάθμια
Ἐκπαίδευση ὄχι σὲ Φιλολόγους – Ἱστορικοὺς ἀλλὰ σὲ Καθηγητὲς ἄλλων εἰδικοτήτων π.χ
Ξένων Γλωσσῶν καὶ μάλιστα ὡς πρώτη ἀνάθεση.
Ἡ Ἑταιρεία Ἑλλήνων Φιλολόγων θεωρεῖ ὅτι ἡ ἐνέργεια αὐτὴ τῆς Πολιτείας εἶναι
ἀντιδεοντολογικὴ καθὼς καὶ λίαν ἐπιζήμια παιδαγωγικὰ γιὰ τοὺς μαθητές, διότι καλοῦνται
νὰ διδάξουν τὸ ἀνθρωποπλαστικὸ αὐτὸ μάθημα Καθηγητὲς οἱ ὁποῖοι δὲν ἔχουν κατάρτιση
στὸ διδακτικὸ αὐτὸ ἀντικείμενο κατὰ τὴν διάρκεια τῶν πανεπιστημιακῶν τους σπουδῶν.
Ἡ ἀποτελεσματικὴ διδασκαλία τῶν μαθημάτων στὴν Δευτεροβάθμια Ἐκπαίδευση πρέπει
νὰ γίνεται ἀπὸ Ἐκπαιδευτικοὺς ποὺ ἔχουν πραγματοποιήσει ἀντίστοιχες πανεπιστημιακὲς
σπουδὲς καὶ ἔχουν γενικώτερη θεώρηση καὶ ἐποπτεία τοῦ γνωστικοῦ ἀντικειμένου ποὺ
καλοῦνται νὰ διδάξουν. Ἄλλωστε τὸ μάθημα τῆς Ἱστορίας ἀνήκει εἰς τὰ κατ' ἐξοχὴν
ἀνθρωποπλαστικά, ἐπειδὴ συμβάλλει ἀποφασιστικὰ στὴν διαμόρφωση ὑγιοῦς ἱστορικῆς καὶ
ἐθνικῆς συνειδήσεως τῶν μαθητῶν σὲ κρίσιμη φάση τῆς ἡλικίας των. Ἐξ ἄλλου εἶναι
εὔλογο τὸ μάθημα τῆς Ἱστορίας νὰ καταξιώνεται στὴν συνείδηση τῶν μαθητῶν, ὅταν
διδάσκεται ἀπὸ τὸν Φιλόλογο - Ἱστορικὸ, καὶ νὰ χάνη τὴν βαρύτητά του, ὅταν διδάσκεται
ἀπὸ Καθηγητὴν ἄλλης εἰδικότητος.
Ἀπὸ τὴν Ε.Ε.Φ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αριστείδου 6, 3ος όροφ. Γραφ. 21, 22
Κάθε Τετάρτη 10:30 - 13:30
2130058012
eeph1948@gmail.com
menuchevron-rightcross-circle