Διεθνὲς Συνέδριο «Σαλαμίνα –Θερμοπύλες 2500 χρόνια»
Διεθνὲς Συνέδριο «Σαλαμίνα –Θερμοπύλες 2500 χρόνια»
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
10/12/2021
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Φ. Σ. «Παρνασσός»
ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
21 Δεκεμβρίου 2021
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ Δήμου Ἀθηναίων καὶ ἀφοῦ ἐτηρήθησαν ὅλα τὰ προβλεπόμενα πρωτόκολλα λόγω τῆς Πανδημίας πραγματοποιήθηκε μὲ μεγάλη ἐπιτυχία στὴ Μεγάλη Αἴθουσα τοῦ Φ. Σ. «Παρνασσός» τὸ  διήμερο Διεθνὲς Συνέδριο:  «Σαλαμίνα-Θερμοπύλες 2500 χρόνια. Ὁρόσημα στὸν Παγκόσμιο Πολιτισμό». Τὴν Τιμητικὴ Ἐπιτροπή ἀπετέλεσαν: Ὁ Δήμαρχος Ἀθηναίων κ. Κώστας Μπακογιάννης, ὁ Πρόεδρος τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν Καθηγητὴς Λουκᾶς Χριστοφόρου, ἡ κυρία Μαριάννα Βαρδινογιάννη, Πρόεδρος Τιμητικῆς Κοσμητείας Ἐπετειακοῦ Ἔτους «Θερμοπύλες – Σαλαμίνα 2020», ὁ Ἀντιπρόεδρος τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν Καθηγητής Ἀντώνιος Ρεγκάκος, ὁ Δήμαρχος Σπάρτης κ. Πέτρος Δούκας, ὁ Δήμαρχος Σαλαμίνας κ. Γεώργιος Παναγόπουλος, ὁ Δήμαρχος Ἁλιάρτου Θεσπιέων κ. Γεώργιος Ντασιώτης καὶ ὁ Δρ. Παναγιώτης Λασκαρίδης, Ὑποναύαρχος (ἐ.τ.) ΠΝ.

Τὴν Ὀργανωτικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ Διεθνοῦς Συνεδρίου ἀπετέλεσαν οἱ: Γεωργία Ξανθάκη-Καραμάνου, Καθηγήτρια,  Πρόεδρος Ἑταιρείας Ἑλλήνων Φιλολόγων, Βασίλειος Κωνσταντινόπουλος, Καθηγητής, Πρόεδρος Φ. Σ. «Παρνασσός», Γεώργιος Βασίλαρος, Καθηγητής, Ἀντιπρόεδρος Ἑταιρείας Ἑλλήνων Φιλολόγων, Γεώργιος Μανουσόπουλος, Γεν. Γραμματεὺς τῆς Ἑταιρείας Ἑλλήνων Φιλολόγων

     Στὸν ὡς ἄνω τόμο τοῦ Πλάτωνος δημοσιεύθηκαν τὰ Πρακτικὰ τοῦ Διεθνοῦς αὐτοῦ Συνεδρίου μὲ τὶς ἀνακοινώσεις τῶν ἑξῆς διαπρεπῶν Καθηγητῶν καὶ Ἀκαδημαϊκῶν ἀπό τήν Ἑλλάδα καὶ τὸ ἐξωτερικό: Καθηγ. Π. Παυλοπούλου, π. Προέδρου τῆς Δημοκρατίας, Ἀκαδημαϊκοῦ, Καθηγ. Χ. Ζερεφοῦ, Γεν. Γραμματέως τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, Καθηγ. Chris Carey, Μέλους τῆς Βρετανικῆς Ἀκαδημίας, Καθηγ. Β. Zimmermann Ξένου Ἑταίρου τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν καὶ τῶν Καθηγητῶν Γ. Ξανθάκη – Καραμάνου, Mike Edwards, Ἰ. Πολέμη, Χ. Κρεμμύδα, Ἑ. Βολονάκη, Β. Rankov καὶ Z. Φωτάκη. Οἱ εἰσηγήσεις ὅλων ἔχουν καταγραφεῖ στὴν ἀγγλικὴ γλῶσσα μὲ εὐρεία περίληψη στὴν ἑλληνική. Ὁ τόμος αὐτὸς τῶν Πρακτικῶν ἔχει ἤδη τύχει εὐμενῶν σχολίων ἰδιαίτερα ἀπὸ τοὺς ξένους εἰδικούς.

     Στὶς 10 Δεκεμβρίου 2021 κατὰ τὴν ἐναρκτήρια συνεδρία παρέστησαν καί προσφώνησαν τὸ Συνέδριο ὁ Ὑπουργὸς Ἀνάπτυξης καὶ Ἐπενδύσεων κ. Ά. Γεωργιάδης, ὁ Ὑφυπουργὸς Παιδείας καί Θρησκευμάτων Καθηγητής κ. Ἄ. Συρίγος, ὁ τότε Ἀντιπρόεδρος τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν Καθηγητὴς κ. Ἀ. Ρεγκάκος, ὁ  Δήμαρχος Ἀθηναίων Κ. Μπακογιάννης καί οἱ Δήμαρχοι Σπάρτης κ. Π. Δούκας, Σαλαμίνας κ. Γ. Παναγόπουλος, Θεσπιέων – Ἁλιάρτου κ. Γ. Ντασιώτης καθὼς καὶ ὁ Πρύτανης τοῦ Γεωπονικοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κ. Σ. Κίντζιος.

     Στὴν εἰσαγωγικὴ προσφώνηση τῆς Προέδρου τῆς Ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Συνεδρίου Καθηγήτριας Γ. Ξανθάκη – Καραμάνου τονίστηκαν ἀνάμεσα σὲ ἄλλα τὰ ἑξῆς: Ἡ ἡρωϊκὴ θυσία στὶς Θερμοπύλες καὶ ὁ θρίαμβος στὴν Σαλαμίνα, γεγονότα παγκόσμιας ἐμβέλειας, ποὺ λάμπρυναν τὴν ἱστορία τῆς χώρας μας πρὶν ἀπό 2500 χρόνια. Αὐτὰ τὰ γεγονότα τιμοῦμε σήμερα, τά ὁποῖα σηματοδότησαν ἕναν ἀρχετυπικὸ συμβολισμὸ στὸν ἑλληνικὸ καὶ στὸν οἰκουμενικὸ πολιτισμό: τήν ἡρωϊκὴ ἀντίσταση τῶν ὀλίγων ἐναντίον τῶν πολλῶν, τὴν ὑπεροχὴ τῆς ἐλευθερίας, τὴν ἐπικράτηση τοῦ δικαίου καὶ τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου ἔναντι τοῦ ἄκρατου δεσποτισμοῦ, τῆς ἀπολυταρχίας καὶ τοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ.

     Ἡ νικηφόρος ἔκβαση τῶν Περσικῶν Πολέμων ἐξασφάλισε τὴν πολιτική ἐλευθερία καὶ συνέβαλε οὐσιαστικὰ στὴν δημιουργία τοῦ πολιτισμικοῦ θαύματος τῶν κλασσικῶν χρόνων μὲ τὴν ἀνάπτυξη τῆς ἐλεύθερης σκέψης. Καὶ ἡ ἐλεύθερη σκέψη δημιούργησε τὴν ἄμεση δημοκρατία τῶν Ἀθηνῶν, τὸ φυτώριο τῆς καλλιέργειας τῆς Φιλοσοφίας, τῶν Ἐπιστημῶν καί τῶν Τεχνῶν.

     Ἡ ἐλευθερία τοῦ πολίτη ὑπῆρξε ἡ κινητήριος δύναμη γιὰ τὴν πολιτισμικὴ ἀνάπτυξη τῆς κλασσικῆς περιόδου, τῆς μήτρας  καί τῆς πνευματικῆς ἀφετηρίας τοῦ Δυτικοῦ ἀλλὰ καὶ τοῦ παγκόσμιου Πολιτισμοῦ. Οἱ Θερμοπύλες, μὲ τὸ ἀπαράμιλλο πνεῦμα αὐτοθυσίας, καὶ ἡ Σαλαμίνα, μὲ τὴν ἀνάδειξη τῆς ἀνθρώπινης εὐφυΐας  καὶ τῆς πολιτικῆς στρατηγικῆς, χάραξαν τὴν πορεία πρὸς τὶς ἀκατάλυτες ἀξίες τοῦ Ἑλληνοκεντρικοῦ Ἀνθρωπισμοῦ: τὴν ἐλευθερία τοῦ πνεύματος, τὴν κοινωνικὴ δικαιοσύνη, τὸν σεβασμό στὸν νόμο καὶ στοὺς δημοκρατικοὺς θεσμούς.

     Αὐτὰ τὰ ἱστορικὰ ὁρόσημα, ποὺ προβάλλει ἡ Ἑλλάδα στὸ παγκόσμιο πολιτισμικὸ γίγνεσθαι ὡς πρότυπα τοῦ ἀγῶνα γιὰ ἐλευθερία, ἀνεξαρτησία καὶ δημοκρατία, ἀνέπτυξαν μὲ τὶς εἰσηγήσεις τους οἱ διακεκριμένοι εἰδικοί, ποὺ πλαισίωσαν τὸ Συνέδριο. Ἡ παρουσία αὐτῶν τῶν γνωστῶν ἑλληνιστῶν ἀπὸ τὸ ἐξωτερικὸ ἀποτυπώνει εὔγλωττα τὸ σταθερὸ ἐνδιαφέρον τῆς διεθνοῦς ἐπιστημονικῆς κοινότητας γιὰ τὴν κλασσικὴ Παιδεία καὶ τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα καὶ ἱστορία, κατέληξε ἡ κα Ξανθάκη-Καραμάνου.      Ὡς ἔνδειξη τιμῆς, τὸ Συνέδριο αὐτὸ ἀφιερώθηκε στὴν μνήμη δύο φωτεινῶν ἐκπροσώπων τῆς Ἀνθρωπιστικῆς Παιδείας, καὶ συγκεκριμένα τῆς Φιλοσοφίας καὶ τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας: στὴν μνήμη τοῦ μύστη τῆς Φιλοσοφίας Καθηγητοῦ καὶ Ἀκαδημαϊκοῦ Εὐάγγελου Μουτσόπουλου καὶ τοῦ Καθηγητοῦ τοῦ Α.Π.Θ. καὶ Προέδρου τοῦ Κέντρου Ἑλληνικῆς Γλώσσας Γιάννη Καζάζη


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αριστείδου 6, 3ος όροφ. Γραφ. 21, 22
Κάθε Τετάρτη 10:30 - 13:30
2130058012
eeph1948@gmail.com
menuchevron-rightcross-circle