Νέο Λύκειο
Νέο Λύκειο
ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
12 Απριλίου 2011
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Τὸ Δ.Σ. τῆς Ε.Ε.Φ., ὕστερα ἀπὸ προσεκτικὴ μελέτη τῶν νέων ἐκπαιδευτικῶν μέτρων ποὺ ἐξήγγειλε ἡ Ὑπουργὸς Παιδείας κ. Ἄννα Διαμαντοπούλου σχετικὰ μὲ τὸ «Νέο Λύκειο», κατέληξε στὰ ἀκόλουθα:
Θεωρεῖ ἄστοχες καὶ ἀντιπαιδαγωγικὲς τὶς ἐξαγγελθεῖσες ἀλλαγὲς στὸ ὡρολόγιο πρόγραμμα τοῦ Λυκείου ἀναφορικὰ μὲ τὴν κλασσικὴ παιδεία, διότι αὐτὸ λειτουργεῖ εἰς βάρος τῆς ὁλόπλευρης καλλιέργειας τῶν μαθητῶν.

 1. Ἡ ἑνοποίηση τῆς διδασκαλίας τῆς Ἀρχαίας καὶ Νέας Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ Γραμματείας μὲ τὸν γενικὸ τίτλο «Ἑλληνικὴ Γλῶσσα» στὴν Α΄ Λυκείου ὑποβαθμίζει τὸ μάθημα τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ Γραμματείας, τὸ ὁποῖο διδάσκεται αὐτοτελῶς μέχρι σήμερα καὶ συμβάλλει οὐσιαστικὰ στὴν γνωριμία τῶν μαθητῶν μὲ τὶς διαχρονικὲς ἀξίες τοῦ ἀρχαίου ἑλληνικοῦ στοχασμοῦ, οἱ ὁποῖες διαμόρφωσαν καὶ τὸν παγκόσμιο πολιτισμό.
  Ἐπίσης ἡ διδασκαλία τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γλώσσας εἶναι ἡ μόνη ἐπιστημονικὰ καὶ παιδαγωγικὰ ὀρθὴ ὁδὸς γιὰ τὴν κατανόηση τῆς ἐξέλιξης τῶν γλωσσικῶν τύπων καὶ τῆς δομῆς τοῦ συγχρόνου νεοελληνικοῦ μας λόγου. Ὡς ἐκ τούτου κρίνεται ἀπαραίτητη ἡ αὐτόνομη διδασκαλία τῆς Ἀρχαίας καὶ τῆς Νέας Ἑλληνικῆς Γλώσσας καὶ Γραμματείας στὴν Α΄ Λυκείου.
 2. Στὴν Β΄ καὶ Γ΄ Λυκείου ἡ ἔννοια τῆς Γενικῆς Παιδείας, ὡς τῆς ὁλόκληρωμένης μορφώσεως ὅλων ἀνεξαιρέτως τῶν μαθητῶν μὲ τὴν παράλληλη διδασκαλία τῆς κλασσικῆς γραμματείας καὶ τῶν θετικῶν μαθημάτων, καταλύεται. Καὶ αὐτὸ σὲ μιὰ ἐποχὴ κατὰ τὴν ὁποίαν οἱ ἀξίες τοῦ ἀνθρωπισμοῦ καὶ ἡ γνώση τῆς ἱστορικῆς πορείας τῆς γλώσσας μας εἶναι ἀπολύτως ἀναγκαῖες γιὰ τὸν σύγχρονο νέο, ὅποιον ἐπιστημονικὸ κλάδο καὶ ἄν ἀκολουθήση.
 3. Εἰδικώτερα στὴν Β΄ Λυκείου διαπιστώνεται ἀνισομέρεια στὴν κατανομὴ τῶν ὡρῶν διδασκαλίας τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν καὶ τῶν Θετικῶν Ἐπιστημῶν: Οἱ μαθητὲς τῆς Κατεύθυνσης Α΄ (Θετικὲς
  Ἐπιστῆμες) δὲν διδάσκονται τὴν Ἀρχαία Ἑλληνικὴ Γλῶσσα καὶ Γραμματεία, δηλαδὴ διδακτικὰ ἀντικείμενα ποὺ ἀποτελοῦν μαθήματα πολιτισμοῦ. Ἀντιθέτως οἱ μαθητὲς τῆς Β΄ Κατεύθυνσης (Θεωρητικὲς Ἐπιστῆμες) διδάσκονται συνολικὰ 7 ὧρες Μαθηματικὰ, Ἀρχὲς Οἰκονομίας καὶ Διοίκησης καὶ Φυσικῶν καὶ Περιβαλλοντικῶν Ἐπιστημῶν.
 4. Στὴν Γ΄ Λυκείου δημιουργοῦνται σοβαρὰ προβλήματα γιὰ τοὺς μαθητὲς τῆς Κατεύθυνσης Β΄ σχετικὰ μὲ τὰ διλήμματα ποὺ προκύπτουν μὲ τὰ μαθήματα ἐπιλογῆς γιὰ ἐμβάθυνση ( Ἀρχαῖα Ἑλληνικά, Ἱστορία, Λατινικά), δεδομένου ὅτι μποροῦν νὰ ἐπιλέξουν μόνον δύο ἀπὸ τὰ τρία. Γιὰ τὴν πλήρη ὅμως ἐπιστημονική κατάρτιση καὶ τὴν ἐπαρκῆ προετοιμασία τους γιὰ τὶς πανεπιστημιακές σπουδὲς εἶναι ἀπαραίτητοι καὶ οἱ τρεῖς αὐτοὶ ἐπιστημονικοὶ κλάδοι.
 5. Ἡ μείωση τῆς διδασκαλίας τῶν Λατινικῶν ἀπὸ συνολικὰ 4,5 ὧρες στὴν Β΄ καὶ Γ΄ Λυκείου σὲ 2 ὦρες καὶ μόνον στὴν Γ΄ Λυκείου δημιουργεῖ σοβαρώτατα προβλήματα στοὺς μαθητὲς τῆς Θεωρητικῆς Κατεύθυνσης. Ἐφοδιάζονται μὲ ἐπιφανειακὴ γνώση στὸν τομέα αὐτὸν καὶ ἔχουν περιορισμένες δυνατότητες γιὰ ἐμβάθυνση στὶς σύγχρονες ξένες γλῶσσες. Τὴν ἴδια δυσκολία ἔχουν καὶ οἱ μαθητὲς τῶν ἄλλων κατευθύνσεων, οἱ ὁποῖοι ἐπὶ πλέον θὰ ἔχουν σοβαρώτατα προβλήματα στὸν τομέα τῆς ἐπιστημονικῆς ὁρολογίας, ἰδιαιτέρως τῶν Θετικῶν Ἐπιστημῶν.
 6. Κατὰ συνέπεια ἡ οὐσιαστικὴ μείωση τῆς διδασκαλίας τῆς κλασσικῆς παιδείας στερεῖ τοὺς Νέους μας ἀπὸ τὸν πνευματικὸ ὁπλισμὸ καὶ τὴν διαμόρφωση ὁλοκληρωμένης προσωπικότητας σὲ μιὰ ἐποχὴ μονομερῶν, ὑλοκεντρικῶν ἐπιδιώξεων.
  Μὲ βάση αὐτὲς τὶς τεκμηριωμένες διαπιστώσεις θεωροῦμε ἀναγκαία τὴν ἀναθεώρηση τῶν προγραμμάτων τοῦ Λυκείου μὲ τὴν συνεργασία τῶν συναφῶν ἐπιστημονικῶν Ἑνώσεων καὶ Φορέων μὲ στόχο τὴν οὐσιαστικὴ, ποιοτικὴ ἀναβάθμιση τῆς Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης.
  Γιὰ τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο
  Ἡ Πρόεδρος Ὁ Γενικὸς Γραμματεύς
  Καθηγήτρια Γεωργία Ξανθάκη-Καραμάνου Γεώργιος Μανουσόπουλος

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αριστείδου 6, 3ος όροφ. Γραφ. 21, 22
Κάθε Τετάρτη 10:30 - 13:30
2130058012
eeph1948@gmail.com
menuchevron-rightcross-circle