Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε τον Διαδικτυακό Τόπο eeph.gr. Πριν χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Προστασίας ΔΠΧ.

Εισαγωγή

Από 29-8-2019 ισχύει και εφαρμόζεται ο Ν. 4624/2019 (ΦΕΚ 137 Α) σε προσαρμογή και εναρμόνιση με τον από 25.5.2018 Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ 2016/679, γνωστό και ως ΓΚΠΔ, καθώς και της Οδηγίας (ΕΕ 2016/680) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με τον οποίον ενισχύεται το πλαίσιο της προστασίας των δεδομένων των χρηστών, όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ιστοσελίδα eeph.gr με σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα συμμορφώνεται με τον ΓΚΠΔ στο πλαίσιο της δραστηριότητας και του σκοπού της και λαμβάνει τα προβλεπόμενα και διαθέσιμα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα κατά τα προβλεπόμενα στον ΓΚΠΔ και την ελληνική νομοθεσία κατ΄ επέκταση.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας – Στοιχεία επικοινωνίας

H eeph.gr είναι υπεύθυνος επεξεργασίας με τα εξής στοιχεία επικοινωνίας:

Διεύθυνση      Αριστείδου 6

Τηλέφωνο       2130058012

e-mail             eeph1948@gmail.com

 Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου

Σκοπός της συγκεκριμένης πολιτικής είναι να περιγράψει τη σχετική νομοθεσία και να παρουσιάσει τα βήματα που ακολουθεί η eeph.gr για να εξασφαλίσει τη συμμόρφωσή της σε αυτή, ως υπεύθυνος επεξεργασίας και ενημερώνει τον χρήστη για τον τρόπο συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών που τον αφορούν.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (ΔΠΧ) είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε φυσικά πρόσωπα (χρήστες) των οποίων η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί.

Η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του χρήστη είναι πολύ σημαντική. Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων και διασφαλίζουμε ότι όλα τα όργανα, τα μέλη και το προσωπικό της eeph.gr ενημερώνονται για τις υποχρεώσεις τους κατά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

Όπως αποτυπώνεται στους Όρους Χρήσης οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας απευθύνονται προς το κοινό και δεν στοχεύουν σε ανηλίκους.

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 679/2016 (ΓΚΠΔ) είναι ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια της νομοθεσίας, που επηρεάζει τον τρόπο που η eeph.gr εκτελεί δραστηριότητες σχετικές με την επεξεργασία δεδομένων. Σε περίπτωση που υπάρξει παραβίαση του ΓΚΠΔ, ο οποίος είναι σχεδιασμένος για να προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όσων βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι πιθανό να επιβληθούν σημαντικά πρόστιμα. Είναι πολιτική της eeph.gr να εξασφαλίσει ότι η συμμόρφωσή της με το ΓΚΠΔ και άλλες σχετικές νομοθεσίες είναι ξεκάθαρη και μπορεί να αποδειχτεί ανά πάσα στιγμή.

Ως υπεύθυνος επεξεργασίας φέρει την ευθύνη και είναι σε θέση να αποδείξει τη συμμόρφωσή της στον Κανονισμό και την Εθνική Νομοθεσία και διασφαλίζει ότι συμμορφώνεται με όλες αυτές τις αρχές, τόσο στις τρέχουσες επεξεργασίες, όσο και κατά την εισαγωγή νέων μεθόδων επεξεργασίας, όπως νέων πληροφοριακών συστημάτων.

 Ορισμοί

Στο ΓΚΠΔ εμπεριέχονται συνολικά 26 ορισμοί. Οι πιο βασικοί ορισμοί σχετικά με τη συγκεκριμένη πολιτική παρατίθενται παρακάτω:

Τα δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα ορίζονται ως :

κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»). Ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου .

Ως «επεξεργασία» ορίζεται:

κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιμένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

« Υπεύθυνος επεξεργασίας » σημαίνει :

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους .

«Αποδέκτης»:

το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας, στα οποία κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι.

Αρχές Που Διέπουν Την Επεξεργασία Των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Υπάρχουν κάποιες βασικές αρχές στις οποίες στηρίζεται ο ΓΚΠΔ., ώστε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα πρέπει να:

  1. υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο σε σχέση με το υποκείμενο των δεδομένων («νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια»)
  2. συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς. Η περαιτέρω επεξεργασία για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον ή σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή στατιστικούς σκοπούς δεν θεωρείται ασύμβατη με τους αρχικούς σκοπούς,
  3. είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία («ελαχιστοποίηση των δεδομένων»),
  4. είναι ακριβή και, όταν είναι αναγκαίο, επικαιροποιούνται. Επίσης πρέπει να λαμβάνονται όλα τα εύλογα μέτρα για την άμεση διαγραφή ή διόρθωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι ανακριβή, σε σχέση με τους σκοπούς της επεξεργασίας («ακρίβεια»),
  5. διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να αποθηκεύονται για μεγαλύτερα διαστήματα, για τη διασφάλιση των έννομων δικαιωμάτων του υπεύθυνου επεξεργασίας («περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης»),
  6. υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων («ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα»).

Ποιά προσωπικά δεδομένα συλλέγονται και πως;

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγει και επεξεργάζεται η ιστοσελίδα eeph.gr, είναι περιορισμένα και μόνον αυτά που είναι απαραίτητα κάθε φορά για συγκεκριμένο και σαφώς ορισμένο σκοπό και τη συγκεκριμένη νομική βάση.

Σκοπός είναι η καλύτερη και εξατομικευμένη εξυπηρέτηση και ενημέρωσή σας στα πλαίσια της πολιτικής επικοινωνίας.

Στο πλαίσιο αυτό, η επεξεργασία αφορά τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε σε πραγματικό διαδραστικό χρόνο, όταν χρησιμοποιείτε τους επίσημους διαδικτυακούς μας τόπους.

Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε περιλαμβάνουν στοιχεία ανάλογα με τον τρόπο αλληλεπίδρασης με τη eeph.gr, για παράδειγμα τον ιστότοπο που επισκέπτεστε όπως:

Δεδομένα ταυτοποίησης και δημογραφικά

Δεδομένα επικοινωνίας

Όπου απαιτούνται, επιπλέον στοιχεία προφίλ υποκειμένου

Για ποιους σκοπούς γίνεται η επεξεργασία και ποια η νομική της βάση;

Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ και την ισχύουσα νομοθεσία, για τους σκοπούς της πολιτικής επικοινωνίας και της εν γένει συμμετοχής και ενημέρωσης, είτε ως μέλους σύμφωνα με το Καταστατικό, είτε όχι, και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας με νομική βάση τη συγκατάθεσή του, που προκύπτει από την ταυτοποίηση και επικοινωνία μαζί του, εφόσον είτε έχει συμπληρώσει ηλεκτρονικά τις φόρμες που είναι διαθέσιμες στον διαδικτυακό τόπο, είτε έχει αυτοβούλως δηλώσει προς καταχώρηση προσωπικά δεδομένα.

Ποιοι είναι οι αποδέκτες των προσωπικών μου δεδομένων;

Τα Όργανα της εταιρείας, ως αρμόδια για την οργάνωση, την διαχείριση, τη λειτουργία του και εκπλήρωση του σκοπού, που απορρέει από το Καταστατικό της eeph.gr

Στα πλαίσια των καθηκόντων, που τους ανέθεσε η ίδια η eeph.gr σαν υπεύθυνος επεξεργασίας και σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ., είτε βάσει σύμβασης , είτε άλλης νομικής πράξης που τους συνδέει, πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχουν και η γραμματέας και ο διαχειριστής της ιστοσελίδας, ως εκτελούντες την επεξεργασία.

Πως προστατεύονται τα δεδομένα μου;

Στη eeph.gr εργαζόμαστε καθημερινά για να εξασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε:

Υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο σε σχέση με το υποκείμενο των δεδομένων.

Συλλέγονται αποκλειστικά για συγκεκριμένους και νόμιμους σκοπούς.

Είναι επαρκή, σχετίζονται με τον σκοπό για τον οποίο τα συλλέγουμε και περιορίζονται στα απαραίτητα.

Είναι ακριβή και ενημερωμένα.

Διατηρούνται αποκλειστικά εντός του καθορισμένου χρονικού πλαισίου και όχι περισσότερο

Τίθενται σε επεξεργασία με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η απαραίτητη ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου;

Το υποκείμενο έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:

Το δικαίωμα πρόσβασης

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ενημερωθείτε από εμάς για τα προσωπικά σας δεδομένα που διατηρούμε, και να έχετε πρόσβαση σε αυτά.

Το δικαίωμα στη διόρθωση δεδομένων

Έχετε τη δυνατότητα να απευθυνθείτε σε εμάς για να διορθώσουμε τα δεδομένα που είναι ανακριβή ή ελλιπή.

Το «δικαίωμα στη λήθη»

Εφόσον δεν μας υποχρεώνει κάποιο νομοθετικό πλαίσιο να διατηρήσουμε τα δεδομένα που διατηρούμε και σχετίζονται με εσάς, μπορείτε να μας ζητήσετε να τα διαγράψουμε.

Το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων

Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας σε άλλο φορέα.

Το δικαίωμα στην εναντίωση και στον περιορισμό της επεξεργασίας

Σε περίπτωση που διαφωνείτε με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μπορείτε να αιτηθείτε τη διακοπή ή τον περιορισμό της επεξεργασίας.

Το δικαίωμα άρσης συναίνεσης

Έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία των δεδομένων σας ανά πάσα στιγμή.

H ιστοσελίδα eeph.gr θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για την διευθέτηση του αιτήματος που θα υποβάλλετε χωρίς καθυστέρηση Εάν έχετε υποβάλει το αίτημα με ηλεκτρονικά μέσα, η ενημέρωση παρέχεται, εάν είναι δυνατόν, με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός εάν εσείς ως το υποκείμενο των δεδομένων ζητήσετε κάτι διαφορετικό.

Η ιστοσελίδα eeph.gr έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί την ικανοποίηση του αιτήματός σας για περιορισμό της επεξεργασίας ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, εάν η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων της.

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας επικοινωνήστε στο

eeph1948@gmail.com

Ανάκληση της συγκατάθεσης

Έχετε το δικαίωμα επίσης να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης σας δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε σε αυτή και έγινε πριν της ανάκλησής της.

Σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας και τα δικαιώματά σας, μπορείτε να στείλετε email στο eeph1948@gmail.com

ή να απευθυνθείτε εγγράφως στην ταχυδρομική διεύθυνση: Αριστείδου 6, 3ος όροφ. Γραφ. 21, 22

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), η οποία είναι η αρμόδια εποπτική αρχή για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του υποκειμένου, εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας με οποιοδήποτε τρόπο.https://www.freeprivacypolicy.com/?fbclid=IwAR2i4ClKyw1Vtwb4G7mahuV81QmsqIzk1yPp-KZHErDJvNDUd3K5Ov-GMNI

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αριστείδου 6, 3ος όροφ. Γραφ. 21, 22
Κάθε Τετάρτη 10:30 - 13:30
2130058012
eeph1948@gmail.com
menuchevron-rightcross-circle