Υποβάθμιση ανθρ. παιδείας Γ Λυκείου
Υποβάθμιση ανθρ. παιδείας Γ Λυκείου
ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
15 Μαΐου 2015
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ
Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ
Τὸ Δ.Σ. τῆς Ε.Ε.Φ. διαμαρτύρεται ἐντονώτατα καὶ ἐκφράζει τὴν πλήρη ἀντίθεσή του γιὰ τὴν κατάργηση τῆς διδασκαλίας τοῦ Ἐπιταφίου τοῦ Περικλέους καθὼς καἰ γιὰ τὴν μείωση σὲ μιὰ ὥρα τὴν ἑβδομάδα τῆς διδασκαλίας τῆς Νεοελληνικῆς Λογοτεχνίας στὴν Γ΄ Τάξη Γενικοῦ Λυκείου. Τὰ ἄστοχα αὐτὰ μέτρα τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας παραγνωρίζουν τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ Ἐπιτάφιος τοῦ Περικλέους εἶναι ἕνα κορυφαῖο κείμενο τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γραμματείας, στὸ ὁποῖο διατυπώνονται μὲ καθαρότητα καὶ σαφήνεια λόγου ἠθικές, κοινωνικὲς καὶ δημοκρατικὲς πολιτικὲς ἀξίες. Αὐτὲς τὶς ἀξίες εἶναι αὐτονόητη καὶ ἐπιτακτικὴ ἀνάγκη νὰ ἐγκολπώνονται οἱ νέοι τῆς Πατρίδος μας, ὅποιον ἐπιστημονικὸ
κλάδο καὶ ἂν ἀκολουθήσουν στὶς μελλοντικές τους σπουδές. Ἡ ἀβασάνιστη ὅμως
κατάργηση τῆς διδασκαλίας τοῦ Ἐπιταφίου ἀπὸ τὴν Γενικὴ Παιδεία στὴν Γ΄ Λυκείου
ἀφαιρεῖ ἀπὸ τοὺς μαθητὲς τὴν γνώση ἑνὸς κειμένου ποὺ ἔχει εὐστόχως χαρακτηρισθῆ ὡς
εὐαγγέλιον τῆς δημοκρατίας καὶ μάλιστα σὲ μιὰ ἐποχὴ ποὺ ἡ ἑλληνικὴ κοινωνία βιώνει
ἐπώδυνα μιὰ οἰκονομικὴ κρίση, ἀπότοκο βαθειᾶς κρίσεως πολιτισμοῦ, ἠθικῶν καὶ
πνευματικῶν ἀξιῶν.
Ἐξάλλου ἡ μείωση τῆς διδασκαλίας τῆς Νεοελληνικῆς Λογοτεχνίας σὲ μιὰν ὥρα
ἑβδομαδιαίως στὴ Γενικὴ Παιδεία τῆς Γ΄Λυκείου ἀποδεικνύει περίτρανα ὅτι ἡ νέα ἡγεσία
τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας ὑποβαθμίζει οὐσιαστικὰ τοὺς βάρδους τῆς Νεοελληνικῆς
Λογοτεχνίας ποὺ μὲ τὸ μεγάλο ἔργο τους ἐθεμελίωσαν τὸν νεοελληνικὸ πνευματικὸ
πολιτισμό, ἐγαλούχησαν γενιὲς καὶ γενιὲς Νεοελλήνων, συνέβαλαν ἀποφασιστικὰ στὴν
μόρφωση τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν καὶ ἀπέσπασαν τὸν σεβασμὸ καὶ τὴν ἐκτίμηση τῶν
μορφωμένων ἀνθρώπων ὅλου τοῦ κόσμου. Αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν μόρφωση καὶ καλλιέργεια
στερεῖ τὸ Ὑπουργεῖον Παιδείας ἀπὸ τὴν σημερινὴ ἑλληνικὴ νεολαία, τοὺς αὐριανοὺς
ἐπιστήμονες καὶ ἡγέτες τῆς Χώρας μας.
Τὸ Ὑπουργεῖον Παιδείας ὀφείλει νὰ δείξη οὐσιαστικὸ ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν ὁλόπλευρη
μόρφωση τῶν νέων μας, νὰ ἀναθεωρήση τὶς ἄστοχες ἀποφάσεις του γιὰ τὸ πρόγραμμα
Γενικῆς Παιδείας τῆς Γ΄Λυκείου καὶ νὰ συνεργασθῆ εἰλικρινὰ μὲ τοὺς ἁρμόδιους
ἐπιστημονικοὺς φορεῖς τῶν ἐκπαιδευτικῶν. Εἶναι οἱ πλέον ἐνδεδειγμένοι νὰ εἰσηγηθοῦν
ἐποικοδομητικὲς καὶ ἐφικτὲς λύσεις, οἱ ὁποῖες θὰ προάγουν πραγματικὰ τὸ μορφωτικὸ
ἐπίπεδο καὶ τὴν ἀνθρωπιστικὴ καλλιέργεια τῆς ἑλληνικῆς νεολαίας.
Γιὰ τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο
Ἡ Πρόεδρος Ὁ Γενικὸς Γραμματεύς
Καθηγήτρια Γεωργία Ξανθάκη-Καραμάνου Γεώργιος Μανουσόπουλος

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αριστείδου 6, 3ος όροφ. Γραφ. 21, 22
Κάθε Τετάρτη 10:30 - 13:30
2130058012
eeph1948@gmail.com
menuchevron-rightcross-circle