Ωρολ. Πρόγραμμα Γυμνασίου και Νέου Λυκείου
Ωρολ. Πρόγραμμα Γυμνασίου και Νέου Λυκείου
ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
20 Οκτωβρίου 2013
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
Τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο τῆς Ε.Ε.Φ., ἐκφράζοντας καὶ τὴν θέση τῶν χιλιάδων μελῶν της, χαιρετίζει τὴν ἀπόφαση τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας νὰ συνεχίσουν νὰ ἐξετάζωνται σὲ ὅλα τὰ μαθήματα τῆς Γενικῆς Παιδείας οἱ μαθητὲς τοῦ Λυκείου ὅλων τῶν κατευθύνσεων. Ἐνισχύεται ἔτσι τὸ μορφωτικὸ ἐπίπεδο καὶ ἡ Γενικὴ Παιδεία, δημιουργεῖται ὁλοκληρωμένο ὑπόβαθρο στὴν μόρφωση, ἀποφεύγεται ἡ μονομέρεια
στὴν γνώση καὶ ἡ ἐπιλεκτικὴ στάση πρὸς τὰ μαθήματα, τὰ ὁποῖα πλέον οἱ μαθητὲς θὰ διδάσκονται καὶ θὰ μελετοῦν χωρὶς διακρίσεις καὶ ἐξαιρέσεις.
Παραλλήλως ὅμως τὸ Δ.Σ. τῆς Ε.Ε.Φ. ἐκφράζει τὴν ἔντονη διαμαρτυρία του γιὰ τὴν ἀπόφαση τῆς Πολιτείας νὰ διδάσκεται τὸ μάθημα τῆς Ἱστορίας στὸ Γυμνάσιο ἀπὸ καθηγητὲς Ξένων Γλωσσῶν, Θεολόγους ἢ Κοινωνιολόγους, δηλ. Ἐκπαιδευτικοὺς χωρὶς βασικὲς πανεπιστημιακὲς σπουδές στὴν Ἱστορία, ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει, καὶ χωρὶς νὰ ἐξετάζωνται στὸ μάθημα αὐτὸ οἱ ὑποψήφιοι γιὰ διορισμὸ στὴν Δευτεροβάθμια Ἐκπαίδευση κατὰ τὸν διαγωνισμὸ τοῦ ΑΣΕΠ. Τὸ γεγονὸς τοῦτο, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν ἄστοχη μείωση τῶν ὡρῶν διδασκαλίας τῆς Ἱστορίας στὴν Γ΄ Γυμνασίου ἀπὸ τρεῖς ὧρες
σὲ δύο καὶ μὲ τὰ ἀκατάλληλα καὶ ἀντιπαιδαγωγικὰ σχολικὰ ἐγχειρίδια διδασκαλίας, ὁδηγεῖ στὴν ἀπαξίωση τοῦ μαθήματος.
Λογικὸ ἐπακόλουθο τῆς προηγουμένης καταστάσεως εἶναι ὅτι ὠθοῦνται τελικῶς οἱ μαθητὲς τῆς Γ΄ Λυκείου νὰ μὴν ἐπιλέγουν καὶ φυσικὰ νὰ μὴν ἐξετάζωνται στὶς πανελλαδικὲς ἐξετάσεις στὸ μάθημα τῆς Ἱστορίας, μὲ ὅ,τι αὐτὸ συνεπάγεται γιὰ τὴν στέρεη ἱστορικὴ γνώση καὶ τὴν βαθύτερη μόρφωσή τους. Τὸ παρατηρούμενο ἄλλωστε ἔλλειμμα γνώσεως τῆς Ἑλληνικῆς καὶ τῆς Παγκόσμιας Ἱστορίας ἀπὸ τοὺς μαθητὲς καὶ σπουδαστὲς τῶν ΑΕΙ ἔπρεπε νὰ καθιστοῦσε περισσότερο προσεκτικοὺς τοὺς ἁρμοδίους
τοῦ Ὑπουργείου, ἀφοῦ εἶναι κοινῶς γνωστὸν ὅτι ἡ Ἱστορία καὶ ἡ Γλῶσσα ἀποτελοῦν τοὺς βασικοὺς ἄξονες τοῦ πολιτισμοῦ μας.
Ἐπίσης τὸ Δ.Σ. τῆς Ε.Ε.Φ. ἐντόνως διαμαρτύρεται γιὰ τὴν διαγραφὴ τῆς διδασκαλίας τοῦ Ἐπιταφίου τοῦ Περικλέους ἀπὸ τὸ ὡρολόγιο πρόγραμμα Γενικῆς Παιδείας τῆς Γ΄τάξεως τοῦ Νέου Λυκείου· διότι εἶναι αὐτονόητη καὶ ἐπιτακτικὴ ἡ ἀνάγκη ὅλοι οἱ ἐπιστήμονες, γιατροί, μηχανικοί, γεωπόνοι καὶ τῶν λοιπῶν θετικῶν ἐπιστημῶν νὰ σπουδάζουν καὶ νὰ ἐγκολπώνονται τὶς ἠθικές, κοινωνικὲς καὶ δημοκρατικὲς πολιτικὲς ἀξίες. Αὐτὲς ἀκριβῶς οἱ ἀξίες διατυπώνονται μὲ καθαρότητα καὶ σαφήνεια λόγου στὸ
ὑψηλοῦ αἰσθητικοῦ ἐπιπέδου κείμενο αὐτὸ τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς γραμματείας, ποὺ ἔχει εὔστοχα χαρακτηρισθῆ ὡς εὐαγγέλιον τῆς δημοκρατίας. Παρὰ ταῦτα ἡ Ἑλληνικὴ Πολιτεία ἀβασάνιστα, ὅπως ἀποδεικνύεται, ἀφαιρεῖ τὴν γνώση τοῦ ἕως τώρα διδασκομένου αὐτοῦ κειμένου ἀπὸ τοὺς Νέους τῆς Πατρίδος μας. Καὶ αὐτὸ ἀτυχῶς συμβαίνει σήμερα ποὺ ἡ ἑλληνικὴ κοινωνία βιώνει ἐπώδυνα μιὰ οἰκονομικὴ κρίση, ἀπότοκο μιᾶς βαθειᾶς κρίσεως ἠθικῶν ἀξιῶν καὶ πολιτισμοῦ.
Ἡ Ε.Ε.Φ. καλεῖ τὴν ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας νὰ ἀναθεωρήση τὶς ἀποφάσεις γιὰ τὴν κατάργηση τῆς διδασκαλίας τοῦ Ἐπιταφίου τοῦ Περικλέους, τὴν μείωση τῶν ὡρῶν διδασκαλίας τῆς Ἱστορίας στὸ Γυμνάσιο, καθὼς καὶ τὴν ἀνάθεση τοῦ μαθήματος σὲ μὴ εἰδικούς.
Τὸ Δ.Σ. τῆς Ε.Ε.Φ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αριστείδου 6, 3ος όροφ. Γραφ. 21, 22
Κάθε Τετάρτη 10:30 - 13:30
2130058012
eeph1948@gmail.com
menuchevron-rightcross-circle