Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΔΡΥΣΗ

Ἡ Ἑταιρεία Ἑλλήνων Φιλολόγων εἶναι ἀποκλειστικὰ ἐπιστημονικὸ Σωματεῖο,  ἱδρυθὲν τὸ 1948 ἀπὸ τοὺς ἀριστεῖς τῆς ἑλληνικῆς φιλολογικῆς ἐπιστήμης. Στόχος τῆς Ἑταιρείας, σύμφωνα μὲ τὸ ἰσχῦον καταστατικό της εἶναι: Ἡ ἐνίσχυση τῶν κλασικῶν σπουδῶν "διὰ τῆς ἀναπτύξεως καὶ διαδόσεως τῶν ἀνθρωπιστικῶν γραμμάτων"· ἡ παρακολούθηση καὶ μελέτη τῶν πνευματικῶν ζητημάτων τῆς χώρας μας σχετιζομένων μὲ τὴν ἀνθρωπιστικὴ μόρφωση· ἡ ἐξύψωση τοῦ κλάδου τῶν Φιλολόγων  μὲ τὴν στήριξη καὶ ἀναγνώριση τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ - παιδαγωγικοῦ ἔργου τους  καθὼς καὶ  τὴν βελτίωση τῆς ἐπαγγελματικῆς τους θέσεως.

 

Τὸν Ἰανουάριο τοῦ 1949 συγκροτήθηκε ἡ Α΄ Γενικὴ Συνέλευση τῆς Ε.Ε.Φ. καὶ ἐξελέγησαν κατὰ σειρὰν τὰ ἑξῆς μέλη τοῦ Α΄ Διοικητικοῦ Συμβουλίου:

Χαριτωνίδης Χαρίτων, Καθηγητὴς Παν/μίου, Ἀκαδημαϊκός.

Γεωργούλης Κωνσταντῖνος, Ἐκπ/κὸς Σύμβουλος.

Γεωργοῦντζος Παναγιώτης, Γενικὸς Ἐπιθεωρητὴς Μ.Ε.

Ἀναγνωστόπουλος Κωνσταντῖνος, Καθηγητὴς Παν/μίου.

Βουρβέρης Κωνσταντῖνος, Καθηγητὴς Παν/μίου.

Λάγιος Ἠλίας, Ἐκπ/κὸς Σύμβουλος.

Κουρμούλης Γεώργιος, Ὑφηγητὴς Παν/μίου.

Φραγκίσκος Ζαφείριος, Γυμνασιάρχης.

Ξανάλατος Διογένης, Γυμνασιάρχης.

Παπαγιαννόπουλος Ἰωάννης, Γυμνασιάρχης.

Βρυχέας Μιχαήλ, Ὑποδιευθυντὴς Γυμνασίου.

Τσούφης Ἀναστάσιος, Γυμνασιάρχης.

 

Μὲ τὸ Α΄ Διοικητικὸ Συμβούλιο ἡ Ἑταιρεία Ἑλλήνων Φιλολόγων εἰσέρχεται στὸ στάδιο τῆς δράσεώς της πλήρως καὶ νομίμως, πραγματοποιώντας ἕνα πάγιο αἴτημα τῶν Ἑλλήνων Φιλολόγων. Ἔκτοτε ἡ Ἑταιρεία  δραστηριοποεῖται ἀδιαλείπτως στὸν ἐπιστημονικὸ καὶ ἐκπαιδευτικὸ τομέα μὲ στόχο τὴν οὐσιαστικὴ καλλιέργεια καὶ διάδοση τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας στὴν διαχρονική της μορφὴ ὡς καὶ τὴν προαγωγὴ τῶν ἀνθρωπιστικῶν σπουδῶν καὶ τῆς κλασικῆς παιδείας.

 

ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Δ.Σ.

  1.  Χαριτωνίδης Χαρίτων ( 1948 - 1954 )
  2. Βουρβέρης Κωνσταντῖνος ( 1954 - 1955 )
  3. Κουρμούλης Γεώργιος ( 1956 - 1975 )
  4. Γεωργοῦντζος Παναγιώτης ( 1975 - 1996 )
  5. Λιβαδάρας Νικόλαος ( 1996 - 1999 )
  6. Βλάχος Παναγιώτης ( Μάϊος 1999 - Ὀκτώβριος 1999 )
  7. Ξανθάκη - Καραμάνου Γεωργία ( 1999 -  )

Σήμερα ἡ Ε.Ε.Φ. ἀριθμεῖ στὶς τάξεις της περισσοτέρους ἀπὸ τέσσερις χιλιάδες (4000)Ἓλληνες Φιλολόγους τῆς Δευτεροβάθμιας καὶ Τριτοβάθμιας Ἐκπαιδεύσεως.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ: neo_katastatiko (PDF)

Close