Ψήφισμα ΕΕΦ για το Σχέδιο Νόμου για την αναδιοργάνωση Δομών Υποστήριξης της Εκπαίδευσης 17 04 2018
Ψήφισμα ΕΕΦ για το Σχέδιο Νόμου για την αναδιοργάνωση Δομών Υποστήριξης της Εκπαίδευσης 17 04 2018
ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
17 Απριλίου 2018
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»
Ἡ Γενικὴ Συνέλευση τῶν μελῶν τῆς Ἑταιρείας Ἑλλήνων Φιλολόγων, ἡ ὁποία ἔλαβε χώρα τὴν 18η Μαρτίου 2018 ἐξουσιοδότησε τὸ νέο Διοικητικὸ Συμβούλιο νὰ ἐκδώσει ἀνακοίνωση-ψήφισμα γιὰ τὸ Σχέδιο Νόμου, τὸ ὁποῖο ὑπὸ τὸν ἀνωτέρω τίτλο εἰσήγαγε τὸ ΥΠΕΘ πρὸς δημόσια διαβούλευση τὴν Παρασκευὴ 16 Μαρτίου 2018, ἡ ὁποία διαβούλευση θὰ ὁλοκληρωθῆ στὶς 26 Μαρτίου 2018.
Μετὰ τὴν μελέτη των διατάξεων τοῦ ἐν λόγῳ Νομοσχεδίου καὶ λαμβάνοντας ὑπ’ ὄψιν παρατηρήσεις τῆς ἐκπαιδευτικῆς κοινότητος, ὀφείλουμε νὰ ἐπισημάνουμε, μεταξὺ ἄλλων, τὰ ἑξῆς:
Α) Εἰσάγεται πλήθος νέων δομῶν (Π.Ε.Κ.Ε.Σ., Κ.Ε.Σ.Υ., Κ.Ε.Α., Ε.Δ.Ε.Α.Υ.) οἱ ὁποῖες θὰ συνεργάζονται μὲ τὶς ἤδη ὑπάρχουσες (Π.Δ.Ε., ΔΙ.Δ.Ε, & ΔΙ.Π.Ε., Σχολικὲς Μονάδες καὶ Ε.Κ.) γιὰ τὴν προώθηση διαδικασιῶν ἐπιμόρφωσης καὶ στήριξης τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ ἔργου καὶ γιὰ τὴν παρεπόμενη εἰσαγωγὴ μεταρρυθμίσεων ὅπου κριθεῖ ἀπαραίτητο. Σύμφωνα μὲ τὴν ἄποψη τῶν συντακτῶν τοῦ Σ.Ν., τὰ προηγούμενα σχήματα, θεσμοὶ καὶ φορεῖς, οἱ ὀποῖοι ἦταν ἐπιφορτισμένοι μὲ τὶς σχετικὲς διαδικασίες στὸ παρελθὸν, ἔπασχαν ἀπὸ κακὸ συντονισμό, ἔλλειψη συστηματικότητας καὶ ἀντικειμενικότητα. Τὸ τελευταῖο στοιχεῖο ἀφορᾶ, κατὰ τὴν ἄποψη τῶν συντακτῶν τοῦ Σ.Ν., τοὺς Σχολικοὺς Συμβούλους ὡς μονοπρόσωπους φορεῖς, γι’ αὐτὸ καὶ προτάθηκε ἡ κατάργησή τους. Καθίσταται ὅμως ἔμφανὲς ἀπὸ τὴν ἀνάγνωση τῶν διατάξεων τοῦ Σ.Ν. ὅτι ἡ πολυπλοκότητα καὶ οἱ ἐπικαλυπτόμενες ἁρμοδιότητες μεταξὺ τῶν νέων καὶ τῶν παλιῶν δομῶν καὶ ἡ ἀπομάκρυνση τῶν διαδόχων τῶν Σχολικῶν Συμβούλων, τῶν Συντονιστῶν Ἐκπαιδευτικοῦ Ἔργου, ἀπὸ τὶς σχολικὲς μονάδες, ἐφ’ ὅσον αὐτοὶ θὰ ἔχουν πλέον ἕδρα στὶς πρωτεύουσες τῶν Περιφερειῶν, θὰ ὁδηγήσει σὲ ὑποβάθμιση καὶ ὄχι σὲ ἀναβάθμιση τῆς παρεχόμενης ἐπιστημονικῆς, παιδαγωγικῆς καὶ ἐπιμορφωτικῆς στήριξης τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ ἔργου.
Β) Ἐνῶ γίνεται ἀποδεκτὸ ἀπὸ ὅλους τοὺς φορεῖς τῆς ἐκπαιδευτικῆς πολιτικῆς τῆς χώρας ἡ ἀδήριτη ἀναγκη για τὴν ἀξιολόγηση τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ ἔργου καὶ ἐνῶ ἔχει διατυπωθεῖ ἀπὸ ἐπίσημες κυβερνητικές πηγὲς ἡ δέσμευση ἔναντι τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας γιὰ εἰσαγωγὴ ἀξιόπιστων καὶ σύγχρονων μεθόδων καὶ μηχανισμῶν λογοδοσίας ὅλων τῶν ἐμπλεκομένων
στὴν ἐκπαιδευτικὴ διαδικασία, τὸ ἐν λόγῳ Σ.Ν. ἀποκλείει ρητῶς τὴν ἀξιολόγηση τῶν ἐκπαιδευτικῶν ποὺ διδάσκουν καὶ προβλέπει ἀξιολόγηση ὅλων τῶν ἄλλων (Π.Δ.Ε., ΔΙ.Δ.Ε. & ΔΙ.Π.Ε., Σ.Ε.Ε., Προϊσταμένων ὅλων τῶν ὑπηρεσιῶν, Διευθυντῶν Σχολικῶν Μονάδων κ.τ.λ.). Δηλαδή, οἱ ἐκπαιδευτικοὶ θὰ ἀξιολογοῦν τοὺς μαθητές, ὡς ἐκ τῶν καθηκόντων τους, ἀλλὰ ἐπὶ πλέον θὰ ἀξιολογοῦν καὶ τοὺς ἀνωτέρους τους, ἐνῶ οἱ ἴδιοι θὰ εἶναι οἱ μόνοι ποὺ δὲν θὰ ἀξιολογοῦνται!
Γ) Μέσῳ συγκεκριμένων διατάξεων, ὅπως ὁ ἀποκλεισμὸς ὑποψηφίων γιὰ τὶς θέσεις τῶν Συντονιστῶν Ἐκπαιδευτικοῦ Ἔργου στὴν περίπτωση ποὺ ἔχουν συμπληρώσει δύο θητεῖες ὡς ὑπηρετοῦντες Σχολικοὶ Σύμβουλοι ἢ/καὶ δὲν διαθέτουν γνώση ξένης γλώσσας τουλάχιστον σὲ ἐπίπεδο Β2, ἢ/καὶ ἐπίκειται τὰ προσεχὴ ἔτη ἠ συνταξιοδότησή τους, δημιουργεῖται ἡ ἐντύπωση στὴν ἐκπαιδευτικὴ κοινότητα ὅτι μεταξὺ τῶν στόχων τοῦ Σ.Ν. εἶναι ἡ ἐκδίκηση ἐναντίον τῶν ὑπηρετούντων Σχολικῶν Συμβούλων καὶ ἄλλων στελεχῶν, καὶ μάλιστα τῶν πλέον ἔμπειρων ἐξ αὐτῶν.
Μετὰ ταῦτα καὶ χωρὶς νὰ ἔχουμε ἐξαντλήσει τὴν κριτικὴ ἐπὶ τῶν πολλῶν προβληματικῶν σημείων τοῦ Σ.Ν., φρονοῦμε ὅτι τὸ ΥΠΕΘ ὀφείλει νὰ τὸ ἀποσύρει, νὰ ἐπανασχεδιάσει τὴν παρέμβασή του μὲ νέο, ὁλοκληρωμένο, λειτουργικὸ καὶ ρεαλιστικὸ σχέδιο, προϊὸν οὐσιαστικοῦ καὶ ὄχι προσχηματικοῦ διαλόγου μὲ ὅλους τοὺς φορεῖς τῆς ἐκπαιδευτικῆς κοινότητας.
Εὐχόμενοι ἡ παροῦσα συγκυρία νὰ ἀποτελέσει ἐφαλτήριο γιὰ εἰλικρινῆ ἀναπλαισίωση τῶν σχέσεων καὶ τῆς συνεργασίας τοῦ ΥΠΕΘ μὲ τὴν ἐκπαιδευτικὴ καὶ τὴν ἐπιστημονικὴ κοινότητα, ἀναμένουμε τὴν πρωτοβουλία τοῦ Ὑπουργοῦ πρὸς τὴν κατεύθυνση τῶν ὑποδειχθέντων σημείων. Προτιθέμεθα νὰ συνεργαστοῦμε δημιουργικὰ μὲ σκοπὸ τὴν διαμόρφωση ἐκπαιδευτικῆς πολιτικῆς ἡ ὁποία νὰ προάγει τὴν ἀναβάθμιση τῆς δημόσιας ἐκπαίδευσης.
Ἀπὸ τὸ Δ.Σ. τῆς Ε.Ε.Φ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αριστείδου 6, 3ος όροφ. Γραφ. 21, 22
Κάθε Τετάρτη 10:30 - 13:30
2130058012
eeph1948@gmail.com
menuchevron-rightcross-circle